Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guojun Qi

Causal Attention for Vision-Language Tasks


Mar 05, 2021
Xu Yang, Hanwang Zhang, Guojun Qi, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

FLAT: Few-Shot Learning via Autoencoding Transformation Regularizers


Dec 29, 2019
Haohang Xu, Hongkai Xiong, Guojun Qi


  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Foreground-Aware Network for Person Re-Identification


Oct 25, 2019
Yiheng Liu, Wengang Zhou, Jianzhuang Liu, Guojun Qi, Qi Tian, Houqiang Li

* TIP Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Rethink and Redesign Meta learning


Dec 24, 2018
Yunxiao Qin, Weiguo Zhang, Chenxu Zhao, Zezheng Wang, Hailin Shi, Guojun Qi, Jingping Shi, Zhen Lei

* 16 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.07545 

  Access Paper or Ask Questions

Rank Subspace Learning for Compact Hash Codes


Mar 19, 2015
Kai Li, Guojun Qi, Jun Ye, Kien A. Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions