Alert button
Picture for Bingyan Liu

Bingyan Liu

Alert button

BeautifulPrompt: Towards Automatic Prompt Engineering for Text-to-Image Synthesis

Nov 12, 2023
Tingfeng Cao, Chengyu Wang, Bingyan Liu, Ziheng Wu, Jinhui Zhu, Jun Huang

Viaarxiv icon

No Privacy Left Outside: On the (In-)Security of TEE-Shielded DNN Partition for On-Device ML

Oct 11, 2023
Ziqi Zhang, Chen Gong, Yifeng Cai, Yuanyuan Yuan, Bingyan Liu, Ding Li, Yao Guo, Xiangqun Chen

Figure 1 for No Privacy Left Outside: On the (In-)Security of TEE-Shielded DNN Partition for On-Device ML
Figure 2 for No Privacy Left Outside: On the (In-)Security of TEE-Shielded DNN Partition for On-Device ML
Figure 3 for No Privacy Left Outside: On the (In-)Security of TEE-Shielded DNN Partition for On-Device ML
Figure 4 for No Privacy Left Outside: On the (In-)Security of TEE-Shielded DNN Partition for On-Device ML
Viaarxiv icon

PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud

Sep 11, 2023
Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Bingyan Liu, Xinyi Zou, Cen Chen, Kui Jia, Jun Huang

Figure 1 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 2 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 3 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 4 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Viaarxiv icon

Recent Advances on Federated Learning: A Systematic Survey

Jan 03, 2023
Bingyan Liu, Nuoyan Lv, Yuanchun Guo, Yawen Li

Figure 1 for Recent Advances on Federated Learning: A Systematic Survey
Figure 2 for Recent Advances on Federated Learning: A Systematic Survey
Figure 3 for Recent Advances on Federated Learning: A Systematic Survey
Figure 4 for Recent Advances on Federated Learning: A Systematic Survey
Viaarxiv icon

DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios

Oct 22, 2021
Bingyan Liu, Yifeng Cai, Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Leye Wang, Ding Li, Yao Guo, Xiangqun Chen

Figure 1 for DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios
Figure 2 for DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios
Figure 3 for DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios
Figure 4 for DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios
Viaarxiv icon

ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection

Jun 11, 2021
Yuanchun Li, Ziqi Zhang, Bingyan Liu, Ziyue Yang, Yunxin Liu

Figure 1 for ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection
Figure 2 for ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection
Figure 3 for ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection
Figure 4 for ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection
Viaarxiv icon

PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization

Mar 08, 2021
Bingyan Liu, Yao Guo, Xiangqun Chen

Figure 1 for PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization
Figure 2 for PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization
Figure 3 for PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization
Figure 4 for PFA: Privacy-preserving Federated Adaptation for Effective Model Personalization
Viaarxiv icon

TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning

Mar 02, 2021
Bingyan Liu, Yifeng Cai, Yao Guo, Xiangqun Chen

Figure 1 for TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning
Figure 2 for TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning
Figure 3 for TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning
Figure 4 for TransTailor: Pruning the Pre-trained Model for Improved Transfer Learning
Viaarxiv icon