Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Leye Wang

DistFL: Distribution-aware Federated Learning for Mobile Scenarios


Oct 22, 2021
Bingyan Liu, Yifeng Cai, Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Leye Wang, Ding Li, Yao Guo, Xiangqun Chen

* This paper has been accepted by IMWUT2021(Ubicomp) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Context Modeling Techniques on the Spatiotemporal Crowd Flow Prediction


Jun 30, 2021
Liyue Chen, Leye Wang


  Access Paper or Ask Questions

CityNet: A Multi-city Multi-modal Dataset for Smart City Applications


Jun 30, 2021
Xu Geng, Yilun Jin, Zhengfei Zheng, Yu Yang, Yexin Li, Han Tian, Peibo Duan, Leye Wang, Jiannong Cao, Hai Yang, Qiang Yang, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Optimal Transport with Self-paced Ensemble for Cross-hospital Sepsis Early Detection


Jun 18, 2021
Ruiqing Ding, Yu Zhou, Jie Xu, Yan Xie, Qiqiang Liang, He Ren, Yixuan Wang, Yanlin Chen, Leye Wang, Man Huang

* 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FedEval: A Benchmark System with a Comprehensive Evaluation Model for Federated Learning


Nov 25, 2020
Di Chai, Leye Wang, Kai Chen, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Crowdsensing: Framework and Challenges


Nov 06, 2020
Leye Wang, Han Yu, Xiao Han


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Generalizability of Spatio-Temporal Crowd Flow Prediction: Meta-Modeling and an Analytic Framework


Sep 20, 2020
Leye Wang, Di Chai, Xuanzhe Liu, Liyue Chen, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

CreditPrint: Credit Investigation via Geographic Footprints by Deep Learning


Oct 19, 2019
Xiao Han, Ruiqing Ding, Leye Wang, Hailiang Huang


  Access Paper or Ask Questions

Secure Federated Matrix Factorization


Jun 12, 2019
Di Chai, Leye Wang, Kai Chen, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Robust Factorization Autoencoder and its Application in Predicting Drug-Drug Interactions


Nov 01, 2018
Xu Chu, Yang Lin, Jingyue Gao, Jiangtao Wang, Yasha Wang, Leye Wang


  Access Paper or Ask Questions

Smart City Development with Urban Transfer Learning


Oct 21, 2018
Leye Wang, Bin Guo, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Bike Flow Prediction with Multi-Graph Convolutional Networks


Jul 28, 2018
Di Chai, Leye Wang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Cell Selection with Deep Reinforcement Learning in Sparse Mobile Crowdsensing


May 24, 2018
Leye Wang, Wenbin Liu, Daqing Zhang, Yasha Wang, En Wang, Yongjian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Cross-City Transfer Learning for Deep Spatio-Temporal Prediction


May 19, 2018
Leye Wang, Xu Geng, Xiaojuan Ma, Feng Liu, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning


May 23, 2017
Leye Wang, Xu Geng, Jintao Ke, Chen Peng, Xiaojuan Ma, Daqing Zhang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions