Alert button
Picture for Wu Liu

Wu Liu

Alert button

HumanNeRF-SE: A Simple yet Effective Approach to Animate HumanNeRF with Diverse Poses

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Caoyuan Ma, Yu-Lun Liu, Zhixiang Wang, Wu Liu, Xinchen Liu, Zheng Wang

Viaarxiv icon

SigFormer: Sparse Signal-Guided Transformer for Multi-Modal Human Action Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Qi Liu, Xinchen Liu, Kun Liu, Xiaoyan Gu, Wu Liu

Figure 1 for SigFormer: Sparse Signal-Guided Transformer for Multi-Modal Human Action Segmentation
Figure 2 for SigFormer: Sparse Signal-Guided Transformer for Multi-Modal Human Action Segmentation
Figure 3 for SigFormer: Sparse Signal-Guided Transformer for Multi-Modal Human Action Segmentation
Figure 4 for SigFormer: Sparse Signal-Guided Transformer for Multi-Modal Human Action Segmentation
Viaarxiv icon

RIO: A Benchmark for Reasoning Intention-Oriented Objects in Open Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Mengxue Qu, Yu Wu, Wu Liu, Xiaodan Liang, Jingkuan Song, Yao Zhao, Yunchao Wei

Viaarxiv icon

Parsing is All You Need for Accurate Gait Recognition in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Jinkai Zheng, Xinchen Liu, Shuai Wang, Lihao Wang, Chenggang Yan, Wu Liu

Figure 1 for Parsing is All You Need for Accurate Gait Recognition in the Wild
Figure 2 for Parsing is All You Need for Accurate Gait Recognition in the Wild
Figure 3 for Parsing is All You Need for Accurate Gait Recognition in the Wild
Figure 4 for Parsing is All You Need for Accurate Gait Recognition in the Wild
Viaarxiv icon

Bridging the Gap: Multi-Level Cross-Modality Joint Alignment for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Tengfei Liang, Yi Jin, Wu Liu, Tao Wang, Songhe Feng, Yidong Li

Figure 1 for Bridging the Gap: Multi-Level Cross-Modality Joint Alignment for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Bridging the Gap: Multi-Level Cross-Modality Joint Alignment for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Bridging the Gap: Multi-Level Cross-Modality Joint Alignment for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Bridging the Gap: Multi-Level Cross-Modality Joint Alignment for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars with Dynamic Cameras in 3D Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Yu Sun, Qian Bao, Wu Liu, Tao Mei, Michael J. Black

Figure 1 for TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars with Dynamic Cameras in 3D Environments
Figure 2 for TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars with Dynamic Cameras in 3D Environments
Figure 3 for TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars with Dynamic Cameras in 3D Environments
Figure 4 for TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars with Dynamic Cameras in 3D Environments
Viaarxiv icon

DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2022
Shuaitao Zhao, Kun Liu, Yuhang Huang, Qian Bao, Dan Zeng, Wu Liu

Figure 1 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 2 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 3 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 4 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

WOC: A Handy Webcam-based 3D Online Chatroom

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2022
Chuanhang Yan, Yu Sun, Qian Bao, Jinhui Pang, Wu Liu, Tao Mei

Figure 1 for WOC: A Handy Webcam-based 3D Online Chatroom
Figure 2 for WOC: A Handy Webcam-based 3D Online Chatroom
Viaarxiv icon

SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2022
Mengxue Qu, Yu Wu, Wu Liu, Qiqi Gong, Xiaodan Liang, Olga Russakovsky, Yao Zhao, Yunchao Wei

Figure 1 for SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding
Figure 2 for SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding
Figure 3 for SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding
Figure 4 for SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding
Viaarxiv icon

CAINNFlow: Convolutional block Attention modules and Invertible Neural Networks Flow for anomaly detection and localization tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2022
Ruiqing Yan, Fan Zhang, Mengyuan Huang, Wu Liu, Dongyu Hu, Jinfeng Li, Qiang Liu, Jingrong Jiang, Qianjin Guo, Linghan Zheng

Figure 1 for CAINNFlow: Convolutional block Attention modules and Invertible Neural Networks Flow for anomaly detection and localization tasks
Figure 2 for CAINNFlow: Convolutional block Attention modules and Invertible Neural Networks Flow for anomaly detection and localization tasks
Figure 3 for CAINNFlow: Convolutional block Attention modules and Invertible Neural Networks Flow for anomaly detection and localization tasks
Figure 4 for CAINNFlow: Convolutional block Attention modules and Invertible Neural Networks Flow for anomaly detection and localization tasks
Viaarxiv icon