Alert button
Picture for Suqi Cheng

Suqi Cheng

Alert button

Text-Video Retrieval via Variational Multi-Modal Hypergraph Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Qian Li, Lixin Su, Jiashu Zhao, Long Xia, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Hengzhu Tang, Junfeng Wang, Dawei Yin

Viaarxiv icon

Agent4Ranking: Semantic Robust Ranking via Personalized Query Rewriting Using Multi-agent LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 24, 2023
Xiaopeng Li, Lixin Su, Pengyue Jia, Xiangyu Zhao, Suqi Cheng, Junfeng Wang, Dawei Yin

Viaarxiv icon

LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Wei Wei, Xubin Ren, Jiabin Tang, Qinyong Wang, Lixin Su, Suqi Cheng, Junfeng Wang, Dawei Yin, Chao Huang

Figure 1 for LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation
Figure 2 for LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation
Figure 3 for LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation
Figure 4 for LLMRec: Large Language Models with Graph Augmentation for Recommendation
Viaarxiv icon

Representation Learning with Large Language Models for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Xubin Ren, Wei Wei, Lianghao Xia, Lixin Su, Suqi Cheng, Junfeng Wang, Dawei Yin, Chao Huang

Figure 1 for Representation Learning with Large Language Models for Recommendation
Figure 2 for Representation Learning with Large Language Models for Recommendation
Figure 3 for Representation Learning with Large Language Models for Recommendation
Figure 4 for Representation Learning with Large Language Models for Recommendation
Viaarxiv icon

GraphGPT: Graph Instruction Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jiabin Tang, Yuhao Yang, Wei Wei, Lei Shi, Lixin Su, Suqi Cheng, Dawei Yin, Chao Huang

Viaarxiv icon

Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2022
Lixin Zou, Changying Hao, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Wenwen Ye, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 2 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 3 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 4 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Viaarxiv icon

Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Qian Dong, Yiding Liu, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Shuzi Niu, Dawei Yin

Figure 1 for Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Figure 2 for Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Figure 3 for Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Figure 4 for Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Viaarxiv icon

Graph Enhanced BERT for Query Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2022
Juanhui Li, Yao Ma, Wei Zeng, Suqi Cheng, Jiliang Tang, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for Graph Enhanced BERT for Query Understanding
Figure 2 for Graph Enhanced BERT for Query Understanding
Figure 3 for Graph Enhanced BERT for Query Understanding
Figure 4 for Graph Enhanced BERT for Query Understanding
Viaarxiv icon

Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2021
Yiding Liu, Guan Huang, Jiaxiang Liu, Weixue Lu, Suqi Cheng, Yukun Li, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

Figure 1 for Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search
Figure 2 for Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search
Figure 3 for Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search
Figure 4 for Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search
Viaarxiv icon

Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2021
Lixin Zou, Shengqiang Zhang, Hengyi Cai, Dehong Ma, Suqi Cheng, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

Figure 1 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 2 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 3 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 4 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Viaarxiv icon