Alert button
Picture for Roshan Sharma

Roshan Sharma

Alert button

AugSumm: towards generalizable speech summarization using synthetic labels from large language model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Jee-weon Jung, Roshan Sharma, William Chen, Bhiksha Raj, Shinji Watanabe

Viaarxiv icon

UniverSLU: Universal Spoken Language Understanding for Diverse Classification and Sequence Generation Tasks with a Single Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Siddhant Arora, Hayato Futami, Jee-weon Jung, Yifan Peng, Roshan Sharma, Yosuke Kashiwagi, Emiru Tsunoo, Shinji Watanabe

Figure 1 for UniverSLU: Universal Spoken Language Understanding for Diverse Classification and Sequence Generation Tasks with a Single Network
Figure 2 for UniverSLU: Universal Spoken Language Understanding for Diverse Classification and Sequence Generation Tasks with a Single Network
Figure 3 for UniverSLU: Universal Spoken Language Understanding for Diverse Classification and Sequence Generation Tasks with a Single Network
Figure 4 for UniverSLU: Universal Spoken Language Understanding for Diverse Classification and Sequence Generation Tasks with a Single Network
Viaarxiv icon

LoFT: Local Proxy Fine-tuning For Improving Transferability Of Adversarial Attacks Against Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Muhammad Ahmed Shah, Roshan Sharma, Hira Dhamyal, Raphael Olivier, Ankit Shah, Dareen Alharthi, Hazim T Bukhari, Massa Baali, Soham Deshmukh, Michael Kuhlmann, Bhiksha Raj, Rita Singh

Figure 1 for LoFT: Local Proxy Fine-tuning For Improving Transferability Of Adversarial Attacks Against Large Language Model
Figure 2 for LoFT: Local Proxy Fine-tuning For Improving Transferability Of Adversarial Attacks Against Large Language Model
Figure 3 for LoFT: Local Proxy Fine-tuning For Improving Transferability Of Adversarial Attacks Against Large Language Model
Figure 4 for LoFT: Local Proxy Fine-tuning For Improving Transferability Of Adversarial Attacks Against Large Language Model
Viaarxiv icon

Reproducing Whisper-Style Training Using an Open-Source Toolkit and Publicly Available Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Yifan Peng, Jinchuan Tian, Brian Yan, Dan Berrebbi, Xuankai Chang, Xinjian Li, Jiatong Shi, Siddhant Arora, William Chen, Roshan Sharma, Wangyou Zhang, Yui Sudo, Muhammad Shakeel, Jee-weon Jung, Soumi Maiti, Shinji Watanabe

Figure 1 for Reproducing Whisper-Style Training Using an Open-Source Toolkit and Publicly Available Data
Figure 2 for Reproducing Whisper-Style Training Using an Open-Source Toolkit and Publicly Available Data
Figure 3 for Reproducing Whisper-Style Training Using an Open-Source Toolkit and Publicly Available Data
Figure 4 for Reproducing Whisper-Style Training Using an Open-Source Toolkit and Publicly Available Data
Viaarxiv icon

Evaluating Speech Synthesis by Training Recognizers on Synthetic Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2023
Dareen Alharthi, Roshan Sharma, Hira Dhamyal, Soumi Maiti, Bhiksha Raj, Rita Singh

Figure 1 for Evaluating Speech Synthesis by Training Recognizers on Synthetic Speech
Figure 2 for Evaluating Speech Synthesis by Training Recognizers on Synthetic Speech
Viaarxiv icon

Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Xuankai Chang, Brian Yan, Kwanghee Choi, Jeeweon Jung, Yichen Lu, Soumi Maiti, Roshan Sharma, Jiatong Shi, Jinchuan Tian, Shinji Watanabe, Yuya Fujita, Takashi Maekaku, Pengcheng Guo, Yao-Fei Cheng, Pavel Denisov, Kohei Saijo, Hsiu-Hsuan Wang

Figure 1 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 2 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 3 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 4 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Viaarxiv icon

Dynamic-SUPERB: Towards A Dynamic, Collaborative, and Comprehensive Instruction-Tuning Benchmark for Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Chien-yu Huang, Ke-Han Lu, Shih-Heng Wang, Chi-Yuan Hsiao, Chun-Yi Kuan, Haibin Wu, Siddhant Arora, Kai-Wei Chang, Jiatong Shi, Yifan Peng, Roshan Sharma, Shinji Watanabe, Bhiksha Ramakrishnan, Shady Shehata, Hung-yi Lee

Figure 1 for Dynamic-SUPERB: Towards A Dynamic, Collaborative, and Comprehensive Instruction-Tuning Benchmark for Speech
Figure 2 for Dynamic-SUPERB: Towards A Dynamic, Collaborative, and Comprehensive Instruction-Tuning Benchmark for Speech
Figure 3 for Dynamic-SUPERB: Towards A Dynamic, Collaborative, and Comprehensive Instruction-Tuning Benchmark for Speech
Figure 4 for Dynamic-SUPERB: Towards A Dynamic, Collaborative, and Comprehensive Instruction-Tuning Benchmark for Speech
Viaarxiv icon

Augmenting text for spoken language understanding with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Roshan Sharma, Suyoun Kim, Daniel Lazar, Trang Le, Akshat Shrivastava, Kwanghoon Ahn, Piyush Kansal, Leda Sari, Ozlem Kalinli, Michael Seltzer

Figure 1 for Augmenting text for spoken language understanding with Large Language Models
Figure 2 for Augmenting text for spoken language understanding with Large Language Models
Figure 3 for Augmenting text for spoken language understanding with Large Language Models
Figure 4 for Augmenting text for spoken language understanding with Large Language Models
Viaarxiv icon

BASS: Block-wise Adaptation for Speech Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Roshan Sharma, Kenneth Zheng, Siddhant Arora, Shinji Watanabe, Rita Singh, Bhiksha Raj

Figure 1 for BASS: Block-wise Adaptation for Speech Summarization
Figure 2 for BASS: Block-wise Adaptation for Speech Summarization
Figure 3 for BASS: Block-wise Adaptation for Speech Summarization
Figure 4 for BASS: Block-wise Adaptation for Speech Summarization
Viaarxiv icon

SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Suwon Shon, Siddhant Arora, Chyi-Jiunn Lin, Ankita Pasad, Felix Wu, Roshan Sharma, Wei-Lun Wu, Hung-Yi Lee, Karen Livescu, Shinji Watanabe

Figure 1 for SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding Tasks
Figure 2 for SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding Tasks
Figure 3 for SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding Tasks
Figure 4 for SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding Tasks
Viaarxiv icon