Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lu Huang

HMM-Free Encoder Pre-Training for Streaming RNN Transducer


Apr 02, 2021
Lu Huang, Jingyu Sun, Yufeng Tang, Junfeng Hou, Jinkun Chen, Jun Zhang, Zejun Ma

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolutional Sparse Coding Network for Pansharpening with Guidance of Side Information


Mar 10, 2021
Shuang Xu, Jiangshe Zhang, Kai Sun, Zixiang Zhao, Lu Huang, Junmin Liu, Chunxia Zhang

* Accepted by ICME2021 

  Access Paper or Ask Questions

FGF-GAN: A Lightweight Generative Adversarial Network for Pansharpening via Fast Guided Filter


Dec 31, 2020
Zixiang Zhao, Jiangshe Zhang, Shuang Xu, Kai Sun, Lu Huang, Junmin Liu, Chunxia Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Utterance-level Permutation Invariant Training with Latency-controlled BLSTM for Single-channel Multi-talker Speech Separation


Dec 25, 2019
Lu Huang, Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, Yi Yang, Shumin Xu, Jiasong Sun

* Proceedings of APSIPA Annual Summit and Conference 2019, 18-21 November 2019, Lanzhou, China 

  Access Paper or Ask Questions

The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN


Oct 30, 2019
Wenjun Yan, Yuanyuan Wang, Shengjia Gu, Lu Huang, Fuhua Yan, Liming Xia, Qian Tao


  Access Paper or Ask Questions

An Improved Residual LSTM Architecture for Acoustic Modeling


Aug 17, 2017
Lu Huang, Jiasong Sun, Ji Xu, Yi Yang

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions