Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Wang

ZJUKLAB at SemEval-2021 Task 4: Negative Augmentation with Language Model for Reading Comprehension of Abstract Meaning


Feb 25, 2021
Xin Xie, Xiangnan Chen, Xiang Chen, Yong Wang, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Huajun Chen

* SemEval-2021 Workshop, ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Pseudo Label Denoising and Target Structure Learning for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Jan 28, 2021
Pan Zhang, Bo Zhang, Ting Zhang, Dong Chen, Yong Wang, Fang Wen


  Access Paper or Ask Questions

MA-Unet: An improved version of Unet based on multi-scale and attention mechanism for medical image segmentation


Dec 20, 2020
Yutong Cai, Yong Wang

* 13 pages, 5 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GNNVis: A Visual Analytics Approach for Prediction Error Diagnosis of Graph Neural Networks


Dec 03, 2020
Zhihua Jin, Yong Wang, Qianwen Wang, Yao Ming, Tengfei Ma, Huamin Qu

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

On the Sparsity of Neural Machine Translation Models


Oct 06, 2020
Yong Wang, Longyue Wang, Victor O. K. Li, Zhaopeng Tu

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Peer-inspired Student Performance Prediction in Interactive Online Question Pools with Graph Neural Network


Aug 15, 2020
Haotian Li, Huan Wei, Yong Wang, Yangqiu Song, Huamin Qu

* 8 pages, 8 figures. Accepted at CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Mapping Generative Adversarial Networks for Brain MR to PET Synthesis


Aug 08, 2020
Shengye Hu, Baiying Lei, Yong Wang, Zhiguang Feng, Yanyan Shen, Shuqiang Wang

* 12pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Analysis of Discrimination in Machine Learning


Jul 30, 2020
Qianwen Wang, Zhenhua Xu, Zhutian Chen, Yong Wang, Shixia Liu, Huamin Qu


  Access Paper or Ask Questions

A Review on Computational Intelligence Techniques in Cloud and Edge Computing


Jul 27, 2020
Muhammad Asim, Yong Wang, Kezhi Wang, Pei-Qiu Huang

* Accepted by IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

An end-to-end CNN framework for polarimetric vision tasks based on polarization-parameter-constructing network


Apr 19, 2020
Yong Wang, Qi Liu, Hongyu Zu, Xiao Liu, Ruichao Xie, Feng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning of Depth, Optical Flow and Pose with Occlusion from 3D Geometry


Mar 02, 2020
Guangming Wang, Chi Zhang, Hesheng Wang, Jingchuan Wang, Yong Wang, Xinlei Wang

* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VoiceCoach: Interactive Evidence-based Training for Voice Modulation Skills in Public Speaking


Jan 22, 2020
Xingbo Wang, Haipeng Zeng, Yong Wang, Aoyu Wu, Zhida Sun, Xiaojuan Ma, Huamin Qu

* Accepted by CHI '20 

  Access Paper or Ask Questions

Go From the General to the Particular: Multi-Domain Translation with Domain Transformation Networks


Nov 22, 2019
Yong Wang, Longyue Wang, Shuming Shi, Victor O. K. Li, Zhaopeng Tu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

EmoCo: Visual Analysis of Emotion Coherence in Presentation Videos


Jul 29, 2019
Haipeng Zeng, Xingbo Wang, Aoyu Wu, Yong Wang, Quan Li, Alex Endert, Huamin Qu

* 11 pages, 8 figures. Accepted by IEEE VAST 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DeepDrawing: A Deep Learning Approach to Graph Drawing


Jul 27, 2019
Yong Wang, Zhihua Jin, Qianwen Wang, Weiwei Cui, Tengfei Ma, Huamin Qu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Zero-shot Neural Machine Translation via Ignoring Spurious Correlations


Jun 04, 2019
Jiatao Gu, Yong Wang, Kyunghyun Cho, Victor O. K. Li

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional neural networks with fractional order gradient method


May 14, 2019
Dian Sheng, Yiheng Wei, Yuquan Chen, Yong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Broadband Analog Aggregation for Low-Latency Federated Edge Learning (Extended Version)


Jan 16, 2019
Guangxu Zhu, Yong Wang, Kaibin Huang

* This is an extended version of a submission to IEEE journal 

  Access Paper or Ask Questions

SPI-Optimizer: an integral-Separated PI Controller for Stochastic Optimization


Dec 29, 2018
Dan Wang, Mengqi Ji, Yong Wang, Haoqian Wang, Lu Fang


  Access Paper or Ask Questions

Large Margin Few-Shot Learning


Sep 21, 2018
Yong Wang, Xiao-Ming Wu, Qimai Li, Jiatao Gu, Wangmeng Xiang, Lei Zhang, Victor O. K. Li

* 17 pages, 5 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning for Low-Resource Neural Machine Translation


Aug 25, 2018
Jiatao Gu, Yong Wang, Yun Chen, Kyunghyun Cho, Victor O. K. Li

* Accepted as a full paper at EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating the Readability of Force Directed Graph Layouts: A Deep Learning Approach


Aug 02, 2018
Hammad Haleem, Yong Wang, Abishek Puri, Sahil Wadhwa, Huamin Qu

* A version of this work is under review 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale prediction for robust hand detection and classification


Apr 23, 2018
Ding Lu, Yong Wang, Robert Laganiere, Xinbin Luo, Shan Fu


  Access Paper or Ask Questions

Search Engine Guided Non-Parametric Neural Machine Translation


Mar 08, 2018
Jiatao Gu, Yong Wang, Kyunghyun Cho, Victor O. K. Li

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Many-Objective Evolutionary Algorithm with Angle-Based Selection and Shift-Based Density Estimation


Sep 30, 2017
Zhi-Zhong Liu, Yong Wang, Pei-Qiu Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Traffic as Images: A Deep Convolutional Neural Network for Large-Scale Transportation Network Speed Prediction


Apr 10, 2017
Xiaolei Ma, Zhuang Dai, Zhengbing He, Jihui Na, Yong Wang, Yunpeng Wang

* Sensors,2017 

  Access Paper or Ask Questions