Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Protein Representations via Complete 3D Graph Networks


Jul 26, 2022
Limei Wang, Haoran Liu, Yi Liu, Jerry Kurtin, Shuiwang Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraphFM: Improving Large-Scale GNN Training via Feature Momentum


Jun 18, 2022
Haiyang Yu, Limei Wang, Bokun Wang, Meng Liu, Tianbao Yang, Shuiwang Ji

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ComENet: Towards Complete and Efficient Message Passing for 3D Molecular Graphs


Jun 17, 2022
Limei Wang, Yi Liu, Yuchao Lin, Haoran Liu, Shuiwang Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GOOD: A Graph Out-of-Distribution Benchmark


Jun 16, 2022
Shurui Gui, Xiner Li, Limei Wang, Shuiwang Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fast Quantum Property Prediction via Deeper 2D and 3D Graph Networks


Jun 16, 2021
Meng Liu, Cong Fu, Xuan Zhang, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Youzhi Luo, Zhao Xu, Shenglong Xu, Shuiwang Ji

* One of the winners of 2021 KDD Cup on OGB Large-Scale Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spherical Message Passing for 3D Graph Networks


Feb 26, 2021
Yi Liu, Limei Wang, Meng Liu, Xuan Zhang, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 16 pages, 8 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MoleculeKit: Machine Learning Methods for Molecular Property Prediction and Drug Discovery


Dec 02, 2020
Zhengyang Wang, Meng Liu, Youzhi Luo, Zhao Xu, Yaochen Xie, Limei Wang, Lei Cai, Shuiwang Ji

* Supplementary Material: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d0ca85d1-c6f9-428b-ae2b-c3bf3257196d 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email