Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chaoning Zhang

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 25, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness Comparison of Vision Transformer and MLP-Mixer to CNNs


Oct 11, 2021
Philipp Benz, Soomin Ham, Chaoning Zhang, Adil Karjauv, In So Kweon

* Code: https://github.com/phibenz/robustness_comparison_vit_mlp-mixer_cnn 

  Access Paper or Ask Questions

Restoration of Video Frames from a Single Blurred Image with Motion Understanding


Apr 19, 2021
Dawit Mureja Argaw, Junsik Kim, Francois Rameau, Chaoning Zhang, In So Kweon

* Accepted to CVPRW, NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Adversarial Training with Class-Wise Perturbations


Apr 07, 2021
Philipp Benz, Chaoning Zhang, Adil Karjauv, In So Kweon

* Accepted to ICME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Brief Survey on Deep Learning Based Data Hiding, Steganography and Watermarking


Mar 02, 2021
Chaoning Zhang, Chenguo Lin, Philipp Benz, Kejiang Chen, Weiming Zhang, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

A Survey On Universal Adversarial Attack


Mar 02, 2021
Chaoning Zhang, Philipp Benz, Chenguo Lin, Adil Karjauv, Jing Wu, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

Universal Adversarial Perturbations Through the Lens of Deep Steganography: Towards A Fourier Perspective


Feb 12, 2021
Chaoning Zhang, Philipp Benz, Adil Karjauv, In So Kweon

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Data Hiding Against (JPEG) Compression: A Pseudo-Differentiable Deep Learning Approach


Dec 30, 2020
Chaoning Zhang, Adil Karjauv, Philipp Benz, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

Robustness May Be at Odds with Fairness: An Empirical Study on Class-wise Accuracy


Oct 26, 2020
Philipp Benz, Chaoning Zhang, Adil Karjauv, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

ResNet or DenseNet? Introducing Dense Shortcuts to ResNet


Oct 23, 2020
Chaoning Zhang, Philipp Benz, Dawit Mureja Argaw, Seokju Lee, Junsik Kim, Francois Rameau, Jean-Charles Bazin, In So Kweon

* Accepted to WACV2021 first round 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Batch Normalization for Improving Corruption Robustness


Oct 07, 2020
Philipp Benz, Chaoning Zhang, Adil Karjauv, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

Batch Normalization Increases Adversarial Vulnerability: Disentangling Usefulness and Robustness of Model Features


Oct 07, 2020
Philipp Benz, Chaoning Zhang, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

CD-UAP: Class Discriminative Universal Adversarial Perturbation


Oct 07, 2020
Chaoning Zhang, Philipp Benz, Tooba Imtiaz, In So Kweon


  Access Paper or Ask Questions

Double Targeted Universal Adversarial Perturbations


Oct 07, 2020
Philipp Benz, Chaoning Zhang, Tooba Imtiaz, In So Kweon

* Accepted at ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data from Model: Extracting Data from Non-robust and Robust Models


Jul 13, 2020
Philipp Benz, Chaoning Zhang, Tooba Imtiaz, In-So Kweon

* Accepted at the CVPR 2020 Workshop on Adversarial Machine Learning in Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Adversarial Examples from the Mutual Influence of Images and Perturbations


Jul 13, 2020
Chaoning Zhang, Philipp Benz, Tooba Imtiaz, In-So Kweon

* Accepted at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions