Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FedDBL: Communication and Data Efficient Federated Deep-Broad Learning for Histopathological Tissue Classification


Feb 24, 2023
Tianpeng Deng, Yanqi Huang, Zhenwei Shi, Jiatai Lin, Qi Dou, Ke Zhao, Fang-Fang Liu, Yu-Mian Jia, Jin Wang, Bingchao Zhao, Changhong Liang, Zaiyi Liu, Xiao-jing Guo, Guoqiang Han, Xin Chen, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CKD-TransBTS: Clinical Knowledge-Driven Hybrid Transformer with Modality-Correlated Cross-Attention for Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2022
Jianwei Lin, Jiatai Lin, Cheng Lu, Hao Chen, Huan Lin, Bingchao Zhao, Zhenwei Shi, Bingjiang Qiu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Biao Huang, Changhong Liang, Guoqiang Han, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images


May 17, 2022
Yuhao Mo, Chu Han, Yu Liu, Min Liu, Zhenwei Shi, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Chunwang Huang, Bingjiang Qiu, Yanfen Cui, Lei Wu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Zaiyi Liu, Ying Wang, Changhong Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma


Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Standardized Pipeline for Colon Nuclei Identification and Counting Challenge


Mar 20, 2022
Jijun Cheng, Xipeng Pan, Feihu Hou, Bingchao Zhao, Jiatai Lin, Zhenbing Liu, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Nuclear Segmentation and Classification Model with Imbalanced Classes for CoNiC Challenge


Mar 01, 2022
Jijun Cheng, Xipeng Pan, Feihu Hou, Bingchao Zhao, Jiatai Lin, Zhenbing Liu, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

RestainNet: a self-supervised digital re-stainer for stain normalization


Feb 28, 2022
Bingchao Zhao, Jiatai Lin, Changhong Liang, Zongjian Yi, Xin Chen, Bingbing Li, Weihao Qiu, Danyi Li, Li Liang, Chu Han, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

PDBL: Improving Histopathological Tissue Classification with Plug-and-Play Pyramidal Deep-Broad Learning


Nov 04, 2021
Jiatai Lin, Guoqiang Han, Xipeng Pan, Hao Chen, Danyi Li, Xiping Jia, Zhenwei Shi, Zhizhen Wang, Yanfen Cui, Haiming Li, Changhong Liang, Li Liang, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Layer Pseudo-Supervision for Histopathology Tissue Semantic Segmentation using Patch-level Classification Labels


Oct 14, 2021
Chu Han, Jiatai Lin, Jinhai Mai, Yi Wang, Qingling Zhang, Bingchao Zhao, Xin Chen, Xipeng Pan, Zhenwei Shi, Xiaowei Xu, Su Yao, Lixu Yan, Huan Lin, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Guoqiang Han, Changhong Liang, Zaiyi Liu

Add code

* 15 pages, 10 figures, journal 

   Access Paper or Ask Questions