Drosophila-Inspired 3D Moving Object Detection Based on Point Clouds

May 06, 2020
Li Wang, Dawei Zhao, Tao Wu, Hao Fu, Zhiyu Wang, Liang Xiao, Xin Xu, Bin Dai


  Access Model/Code and Paper
"Love is as Complex as Math": Metaphor Generation System for Social Chatbot

Jan 03, 2020
Danning Zheng, Ruihua Song, Tianran Hu, Hao Fu, Jin Zhou


  Access Model/Code and Paper
Non-imaging single-pixel sensing with optimized binary modulation

Sep 27, 2019
Hao Fu, Liheng Bian, Jun Zhang


  Access Model/Code and Paper
Lidar-based Object Classification with Explicit Occlusion Modeling

Jul 10, 2019
Xiaoxiang Zhang, Hao Fu, Bin Dai


  Access Model/Code and Paper