Alert button
Picture for Bhargav Bhushanam

Bhargav Bhushanam

Alert button

Pre-train and Search: Efficient Embedding Table Sharding with Pre-trained Neural Cost Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Daochen Zha, Louis Feng, Liang Luo, Bhargav Bhushanam, Zirui Liu, Yusuo Hu, Jade Nie, Yuzhen Huang, Yuandong Tian, Arun Kejariwal, Xia Hu

Figure 1 for Pre-train and Search: Efficient Embedding Table Sharding with Pre-trained Neural Cost Models
Figure 2 for Pre-train and Search: Efficient Embedding Table Sharding with Pre-trained Neural Cost Models
Figure 3 for Pre-train and Search: Efficient Embedding Table Sharding with Pre-trained Neural Cost Models
Figure 4 for Pre-train and Search: Efficient Embedding Table Sharding with Pre-trained Neural Cost Models
Viaarxiv icon

DreamShard: Generalizable Embedding Table Placement for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2022
Daochen Zha, Louis Feng, Qiaoyu Tan, Zirui Liu, Kwei-Herng Lai, Bhargav Bhushanam, Yuandong Tian, Arun Kejariwal, Xia Hu

Figure 1 for DreamShard: Generalizable Embedding Table Placement for Recommender Systems
Figure 2 for DreamShard: Generalizable Embedding Table Placement for Recommender Systems
Figure 3 for DreamShard: Generalizable Embedding Table Placement for Recommender Systems
Figure 4 for DreamShard: Generalizable Embedding Table Placement for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2022
Mao Ye, Ruichen Jiang, Haoxiang Wang, Dhruv Choudhary, Xiaocong Du, Bhargav Bhushanam, Aryan Mokhtari, Arun Kejariwal, Qiang Liu

Figure 1 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 2 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 3 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 4 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Viaarxiv icon

Understanding Scaling Laws for Recommendation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Newsha Ardalani, Carole-Jean Wu, Zeliang Chen, Bhargav Bhushanam, Adnan Aziz

Figure 1 for Understanding Scaling Laws for Recommendation Models
Figure 2 for Understanding Scaling Laws for Recommendation Models
Figure 3 for Understanding Scaling Laws for Recommendation Models
Figure 4 for Understanding Scaling Laws for Recommendation Models
Viaarxiv icon

AutoShard: Automated Embedding Table Sharding for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2022
Daochen Zha, Louis Feng, Bhargav Bhushanam, Dhruv Choudhary, Jade Nie, Yuandong Tian, Jay Chae, Yinbin Ma, Arun Kejariwal, Xia Hu

Figure 1 for AutoShard: Automated Embedding Table Sharding for Recommender Systems
Figure 2 for AutoShard: Automated Embedding Table Sharding for Recommender Systems
Figure 3 for AutoShard: Automated Embedding Table Sharding for Recommender Systems
Figure 4 for AutoShard: Automated Embedding Table Sharding for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Positive Unlabeled Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2022
Anish Acharya, Sujay Sanghavi, Li Jing, Bhargav Bhushanam, Dhruv Choudhary, Michael Rabbat, Inderjit Dhillon

Figure 1 for Positive Unlabeled Contrastive Learning
Figure 2 for Positive Unlabeled Contrastive Learning
Figure 3 for Positive Unlabeled Contrastive Learning
Figure 4 for Positive Unlabeled Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Frequency-aware SGD for Efficient Embedding Learning with Provable Benefits

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2021
Yan Li, Dhruv Choudhary, Xiaohan Wei, Baichuan Yuan, Bhargav Bhushanam, Tuo Zhao, Guanghui Lan

Figure 1 for Frequency-aware SGD for Efficient Embedding Learning with Provable Benefits
Figure 2 for Frequency-aware SGD for Efficient Embedding Learning with Provable Benefits
Figure 3 for Frequency-aware SGD for Efficient Embedding Learning with Provable Benefits
Figure 4 for Frequency-aware SGD for Efficient Embedding Learning with Provable Benefits
Viaarxiv icon

Alternate Model Growth and Pruning for Efficient Training of Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2021
Xiaocong Du, Bhargav Bhushanam, Jiecao Yu, Dhruv Choudhary, Tianxiang Gao, Sherman Wong, Louis Feng, Jongsoo Park, Yu Cao, Arun Kejariwal

Figure 1 for Alternate Model Growth and Pruning for Efficient Training of Recommendation Systems
Figure 2 for Alternate Model Growth and Pruning for Efficient Training of Recommendation Systems
Figure 3 for Alternate Model Growth and Pruning for Efficient Training of Recommendation Systems
Figure 4 for Alternate Model Growth and Pruning for Efficient Training of Recommendation Systems
Viaarxiv icon