Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Daochen Zha

AutoVideo: An Automated Video Action Recognition System


Aug 10, 2021
Daochen Zha, Zaid Pervaiz Bhat, Yi-Wei Chen, Yicheng Wang, Sirui Ding, Anmoll Kumar Jain, Mohammad Qazim Bhat, Kwei-Herng Lai, Jiaben Chen, Na Zou, Xia Hu

* https://github.com/datamllab/autovideo 

  Access Paper or Ask Questions

Dirichlet Energy Constrained Learning for Deep Graph Neural Networks


Jul 06, 2021
Kaixiong Zhou, Xiao Huang, Daochen Zha, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning


Jun 11, 2021
Daochen Zha, Jingru Xie, Wenye Ma, Sheng Zhang, Xiangru Lian, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simplifying Deep Reinforcement Learning via Self-Supervision


Jun 10, 2021
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Kaixiong Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Representations for Time Series


May 21, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Time-series Representation Learning With Multi-Level Disentanglement


May 17, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Rank the Episodes: A Simple Approach for Exploration in Procedurally-Generated Environments


Feb 04, 2021
Daochen Zha, Wenye Ma, Lei Yuan, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TODS: An Automated Time Series Outlier Detection System


Sep 18, 2020
Kwei-Harng Lai, Daochen Zha, Guanchu Wang, Junjie Xu, Yue Zhao, Devesh Kumar, Yile Chen, Purav Zumkhawaka, Minyang Wan, Diego Martinez, Xia Hu

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-AAD: Active Anomaly Detection with Deep Reinforcement Learning


Sep 16, 2020
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Mingyang Wan, Xia Hu

* Accepted by ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Policy-GNN: Aggregation Optimization for Graph Neural Networks


Jun 26, 2020
Kwei-Herng Lai, Daochen Zha, Kaixiong Zhou, Xia Hu

* Accepted by ACM SIGKDD'20 research track 

  Access Paper or Ask Questions

AutoOD: Automated Outlier Detection via Curiosity-guided Search and Self-imitation Learning


Jun 19, 2020
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Kaixiong Zhou, Haifeng Jin, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Deeper Graph Neural Networks with Differentiable Group Normalization


Jun 12, 2020
Kaixiong Zhou, Xiao Huang, Yuening Li, Daochen Zha, Rui Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Policy Distillation


Jun 07, 2020
Kwei-Herng Lai, Daochen Zha, Yuening Li, Xia Hu

* Accepeted by IJCAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

PyODDS: An End-to-end Outlier Detection System with Automated Machine Learning


Mar 12, 2020
Yuening Li, Daochen Zha, Praveen Kumar Venugopal, Na Zou, Xia Hu

* In Companion Proceedings of the Web Conference 2020 (WWW 20) 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Channel Graph Convolutional Networks


Dec 17, 2019
Kaixiong Zhou, Qingquan Song, Xiao Huang, Daochen Zha, Na Zou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

PyODDS: An End-to-End Outlier Detection System


Oct 11, 2019
Yuening Li, Daochen Zha, Na Zou, Xia Hu

* 6 Pages, 2 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

RLCard: A Toolkit for Reinforcement Learning in Card Games


Oct 10, 2019
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Yuanpu Cao, Songyi Huang, Ruzhe Wei, Junyu Guo, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Experience Replay Optimization


Jun 19, 2019
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Kaixiong Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-label Dataless Text Classification with Topic Modeling


Nov 05, 2017
Daochen Zha, Chenliang Li


  Access Paper or Ask Questions