Alert button

"Object Detection": models, code, and papers
Alert button

Multimodal Object Detection in Remote Sensing

Jul 13, 2023
Abdelbadie Belmouhcine, Jean-Christophe Burnel, Luc Courtrai, Minh-Tan Pham, Sébastien Lefèvre

Figure 1 for Multimodal Object Detection in Remote Sensing
Figure 2 for Multimodal Object Detection in Remote Sensing
Viaarxiv icon

MVA2023 Small Object Detection Challenge for Spotting Birds: Dataset, Methods, and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Yuki Kondo, Norimichi Ukita, Takayuki Yamaguchi, Hao-Yu Hou, Mu-Yi Shen, Chia-Chi Hsu, En-Ming Huang, Yu-Chen Huang, Yu-Cheng Xia, Chien-Yao Wang, Chun-Yi Lee, Da Huo, Marc A. Kastner, Tingwei Liu, Yasutomo Kawanishi, Takatsugu Hirayama, Takahiro Komamizu, Ichiro Ide, Yosuke Shinya, Xinyao Liu, Guang Liang, Syusuke Yasui

Figure 1 for MVA2023 Small Object Detection Challenge for Spotting Birds: Dataset, Methods, and Results
Figure 2 for MVA2023 Small Object Detection Challenge for Spotting Birds: Dataset, Methods, and Results
Figure 3 for MVA2023 Small Object Detection Challenge for Spotting Birds: Dataset, Methods, and Results
Figure 4 for MVA2023 Small Object Detection Challenge for Spotting Birds: Dataset, Methods, and Results
Viaarxiv icon

Backdoor Attack against Object Detection with Clean Annotation

Jul 19, 2023
Yize Cheng, Wenbin Hu, Minhao Cheng

Figure 1 for Backdoor Attack against Object Detection with Clean Annotation
Figure 2 for Backdoor Attack against Object Detection with Clean Annotation
Figure 3 for Backdoor Attack against Object Detection with Clean Annotation
Figure 4 for Backdoor Attack against Object Detection with Clean Annotation
Viaarxiv icon

PE-YOLO: Pyramid Enhancement Network for Dark Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Xiangchen Yin, Zhenda Yu, Zetao Fei, Wenjun Lv, Xin Gao

Figure 1 for PE-YOLO: Pyramid Enhancement Network for Dark Object Detection
Figure 2 for PE-YOLO: Pyramid Enhancement Network for Dark Object Detection
Figure 3 for PE-YOLO: Pyramid Enhancement Network for Dark Object Detection
Figure 4 for PE-YOLO: Pyramid Enhancement Network for Dark Object Detection
Viaarxiv icon

Federated Object Detection for Quality Inspection in Shared Production

Jun 30, 2023
Vinit Hegiste, Tatjana Legler, Martin Ruskowski

Figure 1 for Federated Object Detection for Quality Inspection in Shared Production
Figure 2 for Federated Object Detection for Quality Inspection in Shared Production
Figure 3 for Federated Object Detection for Quality Inspection in Shared Production
Figure 4 for Federated Object Detection for Quality Inspection in Shared Production
Viaarxiv icon

MaskBEV: Joint Object Detection and Footprint Completion for Bird's-eye View 3D Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
William Guimont-Martin, Jean-Michel Fortin, François Pomerleau, Philippe Giguère

Figure 1 for MaskBEV: Joint Object Detection and Footprint Completion for Bird's-eye View 3D Point Clouds
Figure 2 for MaskBEV: Joint Object Detection and Footprint Completion for Bird's-eye View 3D Point Clouds
Figure 3 for MaskBEV: Joint Object Detection and Footprint Completion for Bird's-eye View 3D Point Clouds
Figure 4 for MaskBEV: Joint Object Detection and Footprint Completion for Bird's-eye View 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

Multi-Task Cross-Modality Attention-Fusion for 2D Object Detection

Jul 17, 2023
Huawei Sun, Hao Feng, Georg Stettinger, Lorenzo Servadei, Robert Wille

Figure 1 for Multi-Task Cross-Modality Attention-Fusion for 2D Object Detection
Figure 2 for Multi-Task Cross-Modality Attention-Fusion for 2D Object Detection
Figure 3 for Multi-Task Cross-Modality Attention-Fusion for 2D Object Detection
Figure 4 for Multi-Task Cross-Modality Attention-Fusion for 2D Object Detection
Viaarxiv icon

IAdet: Simplest human-in-the-loop object detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Franco Marchesoni-Acland, Gabriele Facciolo

Figure 1 for IAdet: Simplest human-in-the-loop object detection
Figure 2 for IAdet: Simplest human-in-the-loop object detection
Figure 3 for IAdet: Simplest human-in-the-loop object detection
Figure 4 for IAdet: Simplest human-in-the-loop object detection
Viaarxiv icon

Cascade-DETR: Delving into High-Quality Universal Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Mingqiao Ye, Lei Ke, Siyuan Li, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Martin Danelljan, Fisher Yu

Figure 1 for Cascade-DETR: Delving into High-Quality Universal Object Detection
Figure 2 for Cascade-DETR: Delving into High-Quality Universal Object Detection
Figure 3 for Cascade-DETR: Delving into High-Quality Universal Object Detection
Figure 4 for Cascade-DETR: Delving into High-Quality Universal Object Detection
Viaarxiv icon

Joint Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection via Uncertainty-aware Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Aixuan Li, Jing Zhang, Yunqiu Lv, Tong Zhang, Yiran Zhong, Mingyi He, Yuchao Dai

Figure 1 for Joint Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection via Uncertainty-aware Learning
Figure 2 for Joint Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection via Uncertainty-aware Learning
Figure 3 for Joint Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection via Uncertainty-aware Learning
Figure 4 for Joint Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection via Uncertainty-aware Learning
Viaarxiv icon