Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Universal Discriminator for Zero-Shot Generalization


Nov 15, 2022
Haike Xu, Zongyu Lin, Jing Zhou, Yanan Zheng, Zhilin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Zero-Label Prompt Selection


Nov 09, 2022
Chonghua Liao, Yanan Zheng, Zhilin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Prompt-Based Metric Learning for Few-Shot NER


Nov 08, 2022
Yanru Chen, Yanan Zheng, Zhilin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

On the Performance of Data Compression in Clustered Fog Radio Access Networks


Jul 01, 2022
Haonan Hu, Yan Jiang, Jiliang Zhang, Yanan Zheng, Qianbin Chen, Jie Zhang

Add code

* 30 pages, 9 figures. This paper has been submitted to IEEE Transactions on Wireless Communications 

   Access Paper or Ask Questions

NLP From Scratch Without Large-Scale Pretraining: A Simple and Efficient Framework


Nov 07, 2021
Xingcheng Yao, Yanan Zheng, Xiaocong Yang, Zhilin Yang

Add code

* 13 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

FewNLU: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Few-Shot Natural Language Understanding


Sep 27, 2021
Yanan Zheng, Jing Zhou, Yujie Qian, Ming Ding, Jian Li, Ruslan Salakhutdinov, Jie Tang, Sebastian Ruder, Zhilin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FlipDA: Effective and Robust Data Augmentation for Few-Shot Learning


Aug 13, 2021
Jing Zhou, Yanan Zheng, Jie Tang, Jian Li, Zhilin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GPT Understands, Too


Mar 18, 2021
Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, Jie Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions