Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xi Peng

Xi Peng

Rutgers University

Learning View-Disentangled Human Pose Representation by Contrastive Cross-View Mutual Information Maximization


Dec 02, 2020
Long Zhao, Yuxiao Wang, Jiaping Zhao, Liangzhe Yuan, Jennifer J. Sun, Florian Schroff, Hartwig Adam, Xi Peng, Dimitris Metaxas, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Maximum-Entropy Adversarial Data Augmentation for Improved Generalization and Robustness


Oct 15, 2020
Long Zhao, Ting Liu, Xi Peng, Dimitris Metaxas

* Accepted to NeurIPS 2020. Code is available at https://github.com/garyzhao/ME-ADA 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Clustering


Sep 21, 2020
Yunfan Li, Peng Hu, Zitao Liu, Dezhong Peng, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

Structured Graph Learning for Clustering and Semi-supervised Classification


Aug 31, 2020
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Xinwang Liu, Xi Peng, Zenglin Xu, Ling Tian

* Appear in Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

You Only Look Yourself: Unsupervised and Untrained Single Image Dehazing Neural Network


Jun 30, 2020
Boyun Li, Yuanbiao Gou, Shuhang Gu, Jerry Zitao Liu, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Representation Learning: A Review


Apr 30, 2020
Joey Tianyi Zhou, Xi Peng, Yew-Soon Ong


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge as Priors: Cross-Modal Knowledge Generalization for Datasets without Superior Knowledge


Apr 01, 2020
Long Zhao, Xi Peng, Yuxiao Chen, Mubbasir Kapadia, Dimitris N. Metaxas

* In CVPR 2020. (15 pages including supplementary material) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Learn Single Domain Generalization


Mar 30, 2020
Fengchun Qiao, Long Zhao, Xi Peng

* In CVPR 2020 (13 pages including supplementary material). The source code and pre-trained models are publicly available at: https://github.com/joffery/M-ADA 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Graph Embedding with Limited Labeled Data: An Efficient Sampling Approach


Mar 13, 2020
Qirui Li, Xiaoming Liu, Chao Shen, Xi Peng, Yadong Zhou, Xiaohong Guan


  Access Paper or Ask Questions

Improving Distant Supervised Relation Extraction by Dynamic Neural Network


Dec 13, 2019
Yanjie Gou, Yinjie Lei, Lingqiao Liu, Pingping Zhang, Xi Peng

* 29 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Global Alignment Graph Kernel Using Random Features: From Node Embedding to Graph Embedding


Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Zhen Zhang, Kun Xu, Liang Zhao, Xi Peng, Yinglong Xia, Charu Aggarwal

* KDD'19, Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

DNNRE: A Dynamic Neural Network for Distant Supervised Relation Extraction


Nov 15, 2019
Yanjie Gou, Yinjie Lei, Lingqiao Liu, Pingping Zhang, Jingyi Zhang, Xi Peng

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Kernel Methods for Node Representation Learning on Graphs


Oct 06, 2019
Yu Tian, Long Zhao, Xi Peng, Dimitris N. Metaxas

* Accepted to NeurIPS 2019. The first two authors contributed equally. The source code is publicly available at https://github.com/bluer555/KernelGCN 

  Access Paper or Ask Questions

Construct Dynamic Graphs for Hand Gesture Recognition via Spatial-Temporal Attention


Jul 20, 2019
Yuxiao Chen, Long Zhao, Xi Peng, Jianbo Yuan, Dimitris N. Metaxas


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Health Problem Detection from Gait Videos Using Deep Neural Networks


Jun 04, 2019
Rahil Mehrizi, Xi Peng, Shaoting Zhang, Ruisong Liao, Kang Li


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Graph Convolutional Networks for 3D Human Pose Regression


Apr 06, 2019
Long Zhao, Xi Peng, Yu Tian, Mubbasir Kapadia, Dimitris N. Metaxas

* In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019. (13 pages including supplementary material) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning where to look: Semantic-Guided Multi-Attention Localization for Zero-Shot Learning


Mar 01, 2019
Yizhe Zhu, Jianwen Xie, Zhiqiang Tang, Xi Peng, Ahmed Elgammal

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

k-meansNet: When k-means Meets Differentiable Programming


Aug 22, 2018
Xi Peng, Joey Tianyi Zhou, Hongyuan Zhu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CU-Net: Coupled U-Nets


Aug 20, 2018
Zhiqiang Tang, Xi Peng, Shijie Geng, Yizhe Zhu, Dimitris N. Metaxas

* BMVC 2018 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Quantized Densely Connected U-Nets for Efficient Landmark Localization


Aug 10, 2018
Zhiqiang Tang, Xi Peng, Shijie Geng, Lingfei Wu, Shaoting Zhang, Dimitris Metaxas

* ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Forecast and Refine Residual Motion for Image-to-Video Generation


Jul 26, 2018
Long Zhao, Xi Peng, Yu Tian, Mubbasir Kapadia, Dimitris Metaxas

* 17 pages, 8 figures, 4 tables, accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

CR-GAN: Learning Complete Representations for Multi-view Generation


Jun 28, 2018
Yu Tian, Xi Peng, Long Zhao, Shaoting Zhang, Dimitris N. Metaxas

* 7 pages, 9 figures, accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch-Based Face Editing in Videos Using Identity Deformation Transfer


May 31, 2018
Long Zhao, Fangda Han, Xi Peng, Xun Zhang, Mubbasir Kapadia, Vladimir Pavlovic, Dimitris N. Metaxas


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Optimize Data Augmentation and Network Training: Adversarial Data Augmentation in Human Pose Estimation


May 24, 2018
Xi Peng, Zhiqiang Tang, Fei Yang, Rogerio Feris, Dimitris Metaxas

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Generative Adversarial Approach for Zero-Shot Learning from Noisy Texts


May 19, 2018
Yizhe Zhu, Mohamed Elhoseiny, Bingchen Liu, Xi Peng, Ahmed Elgammal

* To appear in CVPR18 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Marker-free 3D Pose Estimation in Lifting: A Deep Multi-view Solution


Feb 06, 2018
Rahil Mehrizi, Xi Peng, Zhiqiang Tang, Xu Xu, Dimitris Metaxas, Kang Li

* FG2018, accepted as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

RED-Net: A Recurrent Encoder-Decoder Network for Video-based Face Alignment


Jan 17, 2018
Xi Peng, Rogerio S. Feris, Xiaoyu Wang, Dimitris N. Metaxas

* International Journal of Computer Vision. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1608.05477 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Sparse Subspace Clustering


Sep 25, 2017
Xi Peng, Jiashi Feng, Shijie Xiao, Jiwen Lu, Zhang Yi, Shuicheng Yan

* The initial version is completed at the beginning of 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Locally linear representation for image clustering


May 16, 2017
Liangli Zhen, Zhang Yi, Xi Peng, Dezhong Peng

* Electronics Letters 50 (13), 942-943, 2014 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Subspace Learning via Principal Coefficients Embedding


Oct 17, 2016
Xi Peng, Jiwen Lu, Zhang Yi, Rui Yan

* IEEE Trans. on Cybernetics, 2016 
* IEEE Trans. on Cybernetics, 2016 

  Access Paper or Ask Questions