Alert button
Picture for Weihao Liu

Weihao Liu

Alert button

LLMs may Dominate Information Access: Neural Retrievers are Biased Towards LLM-Generated Texts

Oct 31, 2023
Sunhao Dai, Yuqi Zhou, Liang Pang, Weihao Liu, Xiaolin Hu, Yong Liu, Xiao Zhang, Jun Xu

Figure 1 for LLMs may Dominate Information Access: Neural Retrievers are Biased Towards LLM-Generated Texts
Figure 2 for LLMs may Dominate Information Access: Neural Retrievers are Biased Towards LLM-Generated Texts
Figure 3 for LLMs may Dominate Information Access: Neural Retrievers are Biased Towards LLM-Generated Texts
Figure 4 for LLMs may Dominate Information Access: Neural Retrievers are Biased Towards LLM-Generated Texts
Viaarxiv icon

TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering

Oct 23, 2023
Fangyu Lei, Tongxu Luo, Pengqi Yang, Weihao Liu, Hanwen Liu, Jiahe Lei, Yiming Huang, Yifan Wei, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 2 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 3 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 4 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Viaarxiv icon

HRoT: Hybrid prompt strategy and Retrieval of Thought for Table-Text Hybrid Question Answering

Sep 22, 2023
Tongxu Luo, Fangyu Lei, Jiahe Lei, Weihao Liu, Shihu He, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for HRoT: Hybrid prompt strategy and Retrieval of Thought for Table-Text Hybrid Question Answering
Figure 2 for HRoT: Hybrid prompt strategy and Retrieval of Thought for Table-Text Hybrid Question Answering
Figure 3 for HRoT: Hybrid prompt strategy and Retrieval of Thought for Table-Text Hybrid Question Answering
Figure 4 for HRoT: Hybrid prompt strategy and Retrieval of Thought for Table-Text Hybrid Question Answering
Viaarxiv icon

Modality Unifying Network for Visible-Infrared Person Re-Identification

Sep 12, 2023
Hao Yu, Xu Cheng, Wei Peng, Weihao Liu, Guoying Zhao

Figure 1 for Modality Unifying Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Modality Unifying Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Modality Unifying Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Modality Unifying Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

MMHQA-ICL: Multimodal In-context Learning for Hybrid Question Answering over Text, Tables and Images

Sep 09, 2023
Weihao Liu, Fangyu Lei, Tongxu Luo, Jiahe Lei, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for MMHQA-ICL: Multimodal In-context Learning for Hybrid Question Answering over Text, Tables and Images
Figure 2 for MMHQA-ICL: Multimodal In-context Learning for Hybrid Question Answering over Text, Tables and Images
Figure 3 for MMHQA-ICL: Multimodal In-context Learning for Hybrid Question Answering over Text, Tables and Images
Figure 4 for MMHQA-ICL: Multimodal In-context Learning for Hybrid Question Answering over Text, Tables and Images
Viaarxiv icon

Advancing Topic Segmentation and Outline Generation in Chinese Texts: The Paragraph-level Topic Representation, Corpus, and Benchmark

May 24, 2023
Feng Jiang, Weihao Liu, Xiaomin Chu, Peifeng Li, Qiaoming Zhu, Haizhou Li

Figure 1 for Advancing Topic Segmentation and Outline Generation in Chinese Texts: The Paragraph-level Topic Representation, Corpus, and Benchmark
Figure 2 for Advancing Topic Segmentation and Outline Generation in Chinese Texts: The Paragraph-level Topic Representation, Corpus, and Benchmark
Figure 3 for Advancing Topic Segmentation and Outline Generation in Chinese Texts: The Paragraph-level Topic Representation, Corpus, and Benchmark
Figure 4 for Advancing Topic Segmentation and Outline Generation in Chinese Texts: The Paragraph-level Topic Representation, Corpus, and Benchmark
Viaarxiv icon