Scale-Equalizing Pyramid Convolution for Object Detection

May 06, 2020
Xinjiang Wang, Shilong Zhang, Zhuoran Yu, Litong Feng, Wayne Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Model/Code and Paper
Object Instance Mining for Weakly Supervised Object Detection

Feb 04, 2020
Chenhao Lin, Siwen Wang, Dongqi Xu, Yu Lu, Wayne Zhang


  Access Model/Code and Paper
Gradual Network for Single Image De-raining

Sep 20, 2019
Zhe Huang, Weijiang Yu, Wayne Zhang, Litong Feng, Nong Xiao

* In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM 2019) 

  Access Model/Code and Paper
Recovery of Future Data via Convolution Nuclear Norm Minimization

Sep 06, 2019
Guangcan Liu, Wayne Zhang


  Access Model/Code and Paper
Geometry Normalization Networks for Accurate Scene Text Detection

Sep 02, 2019
Youjiang Xu, Jiaqi Duan, Zhanghui Kuang, Xiaoyu Yue, Hongbin Sun, Yue Guan, Wayne Zhang

* ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid

Aug 30, 2019
Zhanghui Kuang, Yiming Gao, Guanbin Li, Ping Luo, Yimin Chen, Liang Lin, Wayne Zhang

* ICCV 2019 (oral) 

  Access Model/Code and Paper
Data-Driven Neuron Allocation for Scale Aggregation Networks

Apr 20, 2019
Yi Li, Zhanghui Kuang, Yimin Chen, Wayne Zhang

* CVPR 2019 
* 11 pages, 

  Access Model/Code and Paper