Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer


Aug 26, 2022
Jiachen Li, Vidit Goel, Marianna Ohanyan, Shant Navasardyan, Yunchao Wei, Humphrey Shi

* Project Page at https://chrisjuniorli.github.io/project/VMFormer/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution


Jun 09, 2022
Zeyuan Chen, Yinbo Chen, Jingwen Liu, Xingqian Xu, Vidit Goel, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Xiaolong Wang

* Accepted to CVPR 2022. Project page: http://zeyuan-chen.com/VideoINR/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation


Jun 19, 2021
Vidit Goel, Jiachen Li, Shubhika Garg, Harsh Maheshwari, Humphrey Shi

* 3rd Place Solution to the YouTube-VIS Challenge at CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email