Alert button
Picture for Vidit Goel

Vidit Goel

Alert button

VASE: Object-Centric Appearance and Shape Manipulation of Real Videos

Jan 04, 2024
Elia Peruzzo, Vidit Goel, Dejia Xu, Xingqian Xu, Yifan Jiang, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Nicu Sebe

Viaarxiv icon

Video Instance Matting

Nov 08, 2023
Jiachen Li, Roberto Henschel, Vidit Goel, Marianna Ohanyan, Shant Navasardyan, Humphrey Shi

Viaarxiv icon

Interactive Neural Painting

Jul 31, 2023
Elia Peruzzo, Willi Menapace, Vidit Goel, Federica Arrigoni, Hao Tang, Xingqian Xu, Arman Chopikyan, Nikita Orlov, Yuxiao Hu, Humphrey Shi, Nicu Sebe, Elisa Ricci

Figure 1 for Interactive Neural Painting
Figure 2 for Interactive Neural Painting
Figure 3 for Interactive Neural Painting
Figure 4 for Interactive Neural Painting
Viaarxiv icon

PAIR-Diffusion: Object-Level Image Editing with Structure-and-Appearance Paired Diffusion Models

Mar 30, 2023
Vidit Goel, Elia Peruzzo, Yifan Jiang, Dejia Xu, Nicu Sebe, Trevor Darrell, Zhangyang Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for PAIR-Diffusion: Object-Level Image Editing with Structure-and-Appearance Paired Diffusion Models
Figure 2 for PAIR-Diffusion: Object-Level Image Editing with Structure-and-Appearance Paired Diffusion Models
Figure 3 for PAIR-Diffusion: Object-Level Image Editing with Structure-and-Appearance Paired Diffusion Models
Figure 4 for PAIR-Diffusion: Object-Level Image Editing with Structure-and-Appearance Paired Diffusion Models
Viaarxiv icon

VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer

Aug 26, 2022
Jiachen Li, Vidit Goel, Marianna Ohanyan, Shant Navasardyan, Yunchao Wei, Humphrey Shi

Figure 1 for VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer
Figure 2 for VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer
Figure 3 for VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer
Figure 4 for VMFormer: End-to-End Video Matting with Transformer
Viaarxiv icon

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution

Jun 09, 2022
Zeyuan Chen, Yinbo Chen, Jingwen Liu, Xingqian Xu, Vidit Goel, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Xiaolong Wang

Figure 1 for VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Figure 2 for VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Figure 3 for VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Figure 4 for VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Viaarxiv icon

MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation

Jun 19, 2021
Vidit Goel, Jiachen Li, Shubhika Garg, Harsh Maheshwari, Humphrey Shi

Figure 1 for MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation
Figure 2 for MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation
Figure 3 for MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation
Figure 4 for MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation
Viaarxiv icon

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report

Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

Figure 1 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 2 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 3 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 4 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Viaarxiv icon