Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qiaolin Xia

Multi-View Learning for Vision-and-Language Navigation


Mar 09, 2020
Qiaolin Xia, Xiujun Li, Chunyuan Li, Yonatan Bisk, Zhifang Sui, Jianfeng Gao, Yejin Choi, Noah A. Smith

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

XGPT: Cross-modal Generative Pre-Training for Image Captioning


Mar 04, 2020
Qiaolin Xia, Haoyang Huang, Nan Duan, Dongdong Zhang, Lei Ji, Zhifang Sui, Edward Cui, Taroon Bharti, Xin Liu, Ming Zhou

* 12 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Navigation with Language Pretraining and Stochastic Sampling


Sep 05, 2019
Xiujun Li, Chunyuan Li, Qiaolin Xia, Yonatan Bisk, Asli Celikyilmaz, Jianfeng Gao, Noah Smith, Yejin Choi

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Glosses into Neural Word Sense Disambiguation


Jul 16, 2018
Fuli Luo, Tianyu Liu, Qiaolin Xia, Baobao Chang, Zhifang Sui

* Accepted to ACL 2018 (long paper), added code link 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Chinese SRL with Heterogeneous Annotations


Mar 14, 2017
Qiaolin Xia, Baobao Chang, Zhifang Sui

* This paper has been withdrawn by the author due to a crucial error in equation 10 

  Access Paper or Ask Questions