Alert button
Picture for Min Deng

Min Deng

Alert button

Unsupervised domain adaptation semantic segmentation of high-resolution remote sensing imagery with invariant domain-level context memory

Aug 16, 2022
Jingru Zhu, Ya Guo, Geng Sun, Libo Yang, Min Deng, Jie Chen

Figure 1 for Unsupervised domain adaptation semantic segmentation of high-resolution remote sensing imagery with invariant domain-level context memory
Figure 2 for Unsupervised domain adaptation semantic segmentation of high-resolution remote sensing imagery with invariant domain-level context memory
Figure 3 for Unsupervised domain adaptation semantic segmentation of high-resolution remote sensing imagery with invariant domain-level context memory
Figure 4 for Unsupervised domain adaptation semantic segmentation of high-resolution remote sensing imagery with invariant domain-level context memory
Viaarxiv icon

Learning by Active Forgetting for Neural Networks

Nov 21, 2021
Jian Peng, Xian Sun, Min Deng, Chao Tao, Bo Tang, Wenbo Li, Guohua Wu, QingZhu, Yu Liu, Tao Lin, Haifeng Li

Figure 1 for Learning by Active Forgetting for Neural Networks
Figure 2 for Learning by Active Forgetting for Neural Networks
Figure 3 for Learning by Active Forgetting for Neural Networks
Figure 4 for Learning by Active Forgetting for Neural Networks
Viaarxiv icon

Bottom-up mechanism and improved contract net protocol for the dynamic task planning of heterogeneous Earth observation resources

Jul 13, 2020
Baoju Liu, Min Deng, Guohua Wu, Xinyu Pei, Haifeng Li, Witold Pedrycz

Figure 1 for Bottom-up mechanism and improved contract net protocol for the dynamic task planning of heterogeneous Earth observation resources
Figure 2 for Bottom-up mechanism and improved contract net protocol for the dynamic task planning of heterogeneous Earth observation resources
Figure 3 for Bottom-up mechanism and improved contract net protocol for the dynamic task planning of heterogeneous Earth observation resources
Figure 4 for Bottom-up mechanism and improved contract net protocol for the dynamic task planning of heterogeneous Earth observation resources
Viaarxiv icon

Temporal Graph Convolutional Network for Urban Traffic Flow Prediction Method

Dec 05, 2018
Ling Zhao, Yujiao Song, Chao Zhang, Yu Liu, Pu Wang, Tao Lin, Min Deng, Haifeng Li

Figure 1 for Temporal Graph Convolutional Network for Urban Traffic Flow Prediction Method
Figure 2 for Temporal Graph Convolutional Network for Urban Traffic Flow Prediction Method
Figure 3 for Temporal Graph Convolutional Network for Urban Traffic Flow Prediction Method
Figure 4 for Temporal Graph Convolutional Network for Urban Traffic Flow Prediction Method
Viaarxiv icon

Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection

Nov 02, 2018
Enqiang Guo, Xinsha Fu, Jiawei Zhu, Min Deng, Yu Liu, Qing Zhu, Haifeng Li

Figure 1 for Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection
Figure 2 for Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection
Figure 3 for Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection
Figure 4 for Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection
Viaarxiv icon

On the Selective and Invariant Representation of DCNN for High-Resolution Remote Sensing Image Recognition

Aug 04, 2017
Jie Chen, Chao Yuan, Min Deng, Chao Tao, Jian Peng, Haifeng Li

Figure 1 for On the Selective and Invariant Representation of DCNN for High-Resolution Remote Sensing Image Recognition
Figure 2 for On the Selective and Invariant Representation of DCNN for High-Resolution Remote Sensing Image Recognition
Figure 3 for On the Selective and Invariant Representation of DCNN for High-Resolution Remote Sensing Image Recognition
Figure 4 for On the Selective and Invariant Representation of DCNN for High-Resolution Remote Sensing Image Recognition
Viaarxiv icon

RSI-CB: A Large Scale Remote Sensing Image Classification Benchmark via Crowdsource Data

Jun 11, 2017
Haifeng Li, Chao Tao, Zhixiang Wu, Jie Chen, Jianya Gong, Min Deng

Figure 1 for RSI-CB: A Large Scale Remote Sensing Image Classification Benchmark via Crowdsource Data
Figure 2 for RSI-CB: A Large Scale Remote Sensing Image Classification Benchmark via Crowdsource Data
Figure 3 for RSI-CB: A Large Scale Remote Sensing Image Classification Benchmark via Crowdsource Data
Figure 4 for RSI-CB: A Large Scale Remote Sensing Image Classification Benchmark via Crowdsource Data
Viaarxiv icon

What do We Learn by Semantic Scene Understanding for Remote Sensing imagery in CNN framework?

May 19, 2017
Haifeng Li, Jian Peng, Chao Tao, Jie Chen, Min Deng

Figure 1 for What do We Learn by Semantic Scene Understanding for Remote Sensing imagery in CNN framework?
Figure 2 for What do We Learn by Semantic Scene Understanding for Remote Sensing imagery in CNN framework?
Figure 3 for What do We Learn by Semantic Scene Understanding for Remote Sensing imagery in CNN framework?
Figure 4 for What do We Learn by Semantic Scene Understanding for Remote Sensing imagery in CNN framework?
Viaarxiv icon