Alert button
Picture for Jie-Zhi Cheng

Jie-Zhi Cheng

Alert button

Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning

Apr 20, 2023
Zheren Li, Zhiming Cui, Lichi Zhang, Sheng Wang, Chenjin Lei, Xi Ouyang, Dongdong Chen, Zixu Zhuang, Xiangyu Zhao, Yajia Gu, Zaiyi Liu, Chunling Liu, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng

Figure 1 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 2 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 3 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 4 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection

Jul 19, 2022
Zhenrong Shen, Xi Ouyang, Bin Xiao, Jie-Zhi Cheng, Qian Wang, Dinggang Shen

Figure 1 for Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection
Figure 2 for Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection
Figure 3 for Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection
Figure 4 for Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection
Viaarxiv icon

Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis

Dec 23, 2021
Xi Ouyang, Srikrishna Karanam, Ziyan Wu, Terrence Chen, Jiayu Huo, Xiang Sean Zhou, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng

Figure 1 for Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis
Figure 2 for Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis
Figure 3 for Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis
Figure 4 for Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis
Viaarxiv icon

Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning

Nov 21, 2021
Zheren Li, Zhiming Cui, Sheng Wang, Yuji Qi, Xi Ouyang, Qitian Chen, Yuezhi Yang, Zhong Xue, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng

Figure 1 for Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning
Figure 2 for Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning
Figure 3 for Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning
Figure 4 for Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning
Viaarxiv icon

mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography

May 25, 2020
Sheng Wang, Jiayu Huo, Xi Ouyang, Jifei Che, Xuhua Ren, Zhong Xue, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng

Figure 1 for mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography
Figure 2 for mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography
Figure 3 for mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography
Figure 4 for mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography
Viaarxiv icon

Automatic 3D Cardiovascular MR Segmentation with Densely-Connected Volumetric ConvNets

Aug 02, 2017
Lequan Yu, Jie-Zhi Cheng, Qi Dou, Xin Yang, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Automatic 3D Cardiovascular MR Segmentation with Densely-Connected Volumetric ConvNets
Figure 2 for Automatic 3D Cardiovascular MR Segmentation with Densely-Connected Volumetric ConvNets
Figure 3 for Automatic 3D Cardiovascular MR Segmentation with Densely-Connected Volumetric ConvNets
Figure 4 for Automatic 3D Cardiovascular MR Segmentation with Densely-Connected Volumetric ConvNets
Viaarxiv icon