Alert button
Picture for Jiaming Wang

Jiaming Wang

Alert button

An Embarrassingly Simple Approach for LLM with Strong ASR Capacity

Feb 13, 2024
Ziyang Ma, Guanrou Yang, Yifan Yang, Zhifu Gao, Jiaming Wang, Zhihao Du, Fan Yu, Qian Chen, Siqi Zheng, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

Probable Object Location (POLo) Score Estimation for Efficient Object Goal Navigation

Nov 14, 2023
Jiaming Wang, Harold Soh

Viaarxiv icon

LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT

Oct 11, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Qian Chen, Yunfei Chu, Zhifu Gao, Zerui Li, Kai Hu, Xiaohuan Zhou, Jin Xu, Ziyang Ma, Wen Wang, Siqi Zheng, Chang Zhou, Zhijie Yan, Shiliang Zhang

Figure 1 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 2 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 3 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 4 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning Based Framework for Mobile Energy Disseminator Dispatching to Charge On-the-Road Electric Vehicles

Aug 29, 2023
Jiaming Wang, Jiqian Dong, Sikai Chen, Shreyas Sundaram, Samuel Labi

Figure 1 for Deep Reinforcement Learning Based Framework for Mobile Energy Disseminator Dispatching to Charge On-the-Road Electric Vehicles
Figure 2 for Deep Reinforcement Learning Based Framework for Mobile Energy Disseminator Dispatching to Charge On-the-Road Electric Vehicles
Figure 3 for Deep Reinforcement Learning Based Framework for Mobile Energy Disseminator Dispatching to Charge On-the-Road Electric Vehicles
Figure 4 for Deep Reinforcement Learning Based Framework for Mobile Energy Disseminator Dispatching to Charge On-the-Road Electric Vehicles
Viaarxiv icon

kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding

Aug 24, 2023
Wenyu Zhu, Hao Wang, Yuchen Zhou, Jiaming Wang, Zihan Sha, Zeyu Gao, Chao Zhang

Figure 1 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 2 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 3 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 4 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Viaarxiv icon

FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit

May 18, 2023
Zhifu Gao, Zerui Li, Jiaming Wang, Haoneng Luo, Xian Shi, Mengzhe Chen, Yabin Li, Lingyun Zuo, Zhihao Du, Zhangyu Xiao, Shiliang Zhang

Figure 1 for FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit
Figure 2 for FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit
Figure 3 for FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit
Figure 4 for FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit
Viaarxiv icon

TOLD: A Novel Two-Stage Overlap-Aware Framework for Speaker Diarization

Mar 08, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Shiliang Zhang

Figure 1 for TOLD: A Novel Two-Stage Overlap-Aware Framework for Speaker Diarization
Figure 2 for TOLD: A Novel Two-Stage Overlap-Aware Framework for Speaker Diarization
Figure 3 for TOLD: A Novel Two-Stage Overlap-Aware Framework for Speaker Diarization
Figure 4 for TOLD: A Novel Two-Stage Overlap-Aware Framework for Speaker Diarization
Viaarxiv icon

MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition

Nov 29, 2022
Xiaohuan Zhou, Jiaming Wang, Zeyu Cui, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 2 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 3 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 4 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Viaarxiv icon

TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network

Sep 16, 2021
Yuanzhi Wang, Tao Lu, Yanduo Zhang, Junjun Jiang, Jiaming Wang, Zhongyuan Wang, Jiayi Ma

Figure 1 for TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network
Figure 2 for TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network
Figure 3 for TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network
Figure 4 for TANet: A new Paradigm for Global Face Super-resolution via Transformer-CNN Aggregation Network
Viaarxiv icon

GLSD: The Global Large-Scale Ship Database and Baseline Evaluations

Jun 05, 2021
Zhenfeng Shao, Jiaming Wang, Lianbing Deng, Xiao Huang, Tao Lu, Ruiqian Zhang, Xianwei Lv, Qing Ding, Zhiqiang Wang

Figure 1 for GLSD: The Global Large-Scale Ship Database and Baseline Evaluations
Figure 2 for GLSD: The Global Large-Scale Ship Database and Baseline Evaluations
Figure 3 for GLSD: The Global Large-Scale Ship Database and Baseline Evaluations
Figure 4 for GLSD: The Global Large-Scale Ship Database and Baseline Evaluations
Viaarxiv icon