Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for James Qin

Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGAN


Oct 09, 2021
Jiahui Yu, Xin Li, Jing Yu Koh, Han Zhang, Ruoming Pang, James Qin, Alexander Ku, Yuanzhong Xu, Jason Baldridge, Yonghui Wu

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition


Oct 01, 2021
Yu Zhang, Daniel S. Park, Wei Han, James Qin, Anmol Gulati, Joel Shor, Aren Jansen, Yuanzhong Xu, Yanping Huang, Shibo Wang, Zongwei Zhou, Bo Li, Min Ma, William Chan, Jiahui Yu, Yongqiang Wang, Liangliang Cao, Khe Chai Sim, Bhuvana Ramabhadran, Tara N. Sainath, Françoise Beaufays, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* 14 pages, 7 figures, 13 tables; v2: minor corrections, reference baselines and bibliography updated 

  Access Paper or Ask Questions

W2v-BERT: Combining Contrastive Learning and Masked Language Modeling for Self-Supervised Speech Pre-Training


Aug 07, 2021
Yu-An Chung, Yu Zhang, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, James Qin, Ruoming Pang, Yonghui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Scaling End-to-End Models for Large-Scale Multilingual ASR


Apr 30, 2021
Bo Li, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Anmol Gulati, Yu Zhang, James Qin, Parisa Haghani, W. Ronny Huang, Min Ma

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Limits of Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition


Oct 20, 2020
Yu Zhang, James Qin, Daniel S. Park, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Quoc V. Le, Yonghui Wu

* 11 pages, 3 figures, 5 tables. Submitted to NeurIPS SAS 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Rescoring with Transformer for Streaming On-Device Speech Recognition


Sep 02, 2020
Wei Li, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yanzhang He

* Proceedings of Interspeech, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition


May 16, 2020
Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Niki Parmar, Yu Zhang, Jiahui Yu, Wei Han, Shibo Wang, Zhengdong Zhang, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ContextNet: Improving Convolutional Neural Networks for Automatic Speech Recognition with Global Context


May 16, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Yu Zhang, Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, James Qin, Anmol Gulati, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions