Towards Safety-Aware Computing System Design in Autonomous Vehicles

May 22, 2019
Hengyu Zhao, Yubo Zhang, Pingfan Meng, Hui Shi, Li Erran Li, Tiancheng Lou, Jishen Zhao


  Access Model/Code and Paper