Alert button
Picture for Han Zou

Han Zou

Alert button

TENT: Connect Language Models with IoT Sensors for Zero-Shot Activity Recognition

Nov 14, 2023
Yunjiao Zhou, Jianfei Yang, Han Zou, Lihua Xie

Viaarxiv icon

RefVSR++: Exploiting Reference Inputs for Reference-based Video Super-resolution

Jul 06, 2023
Han Zou, Masanori Suganuma, Takayuki Okatani

Figure 1 for RefVSR++: Exploiting Reference Inputs for Reference-based Video Super-resolution
Figure 2 for RefVSR++: Exploiting Reference Inputs for Reference-based Video Super-resolution
Figure 3 for RefVSR++: Exploiting Reference Inputs for Reference-based Video Super-resolution
Figure 4 for RefVSR++: Exploiting Reference Inputs for Reference-based Video Super-resolution
Viaarxiv icon

Reference-based Motion Blur Removal: Learning to Utilize Sharpness in the Reference Image

Jul 06, 2023
Han Zou, Masanori Suganuma, Takayuki Okatani

Figure 1 for Reference-based Motion Blur Removal: Learning to Utilize Sharpness in the Reference Image
Figure 2 for Reference-based Motion Blur Removal: Learning to Utilize Sharpness in the Reference Image
Figure 3 for Reference-based Motion Blur Removal: Learning to Utilize Sharpness in the Reference Image
Figure 4 for Reference-based Motion Blur Removal: Learning to Utilize Sharpness in the Reference Image
Viaarxiv icon

MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing

May 12, 2023
Jianfei Yang, He Huang, Yunjiao Zhou, Xinyan Chen, Yuecong Xu, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Figure 1 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 2 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 3 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 4 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Viaarxiv icon

GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning

Aug 30, 2022
Lang Deng, Jianfei Yang, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Figure 1 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 2 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 3 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 4 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Viaarxiv icon

MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation

Aug 22, 2022
Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, He Huang, Han Zou, Lihua Xie

Figure 1 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 2 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 3 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 4 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Viaarxiv icon

Deep Learning and Its Applications to WiFi Human Sensing: A Benchmark and A Tutorial

Jul 16, 2022
Jianfei Yang, Xinyan Chen, Dazhuo Wang, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Sumei Sun, Lihua Xie

Figure 1 for Deep Learning and Its Applications to WiFi Human Sensing: A Benchmark and A Tutorial
Figure 2 for Deep Learning and Its Applications to WiFi Human Sensing: A Benchmark and A Tutorial
Figure 3 for Deep Learning and Its Applications to WiFi Human Sensing: A Benchmark and A Tutorial
Figure 4 for Deep Learning and Its Applications to WiFi Human Sensing: A Benchmark and A Tutorial
Viaarxiv icon

EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression

Apr 08, 2022
Jianfei Yang, Xinyan Chen, Han Zou, Dazhuo Wang, Qianwen Xu, Lihua Xie

Figure 1 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 2 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 3 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 4 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Viaarxiv icon

RobustSense: Defending Adversarial Attack for Secure Device-Free Human Activity Recognition

Apr 04, 2022
Jianfei Yang, Han Zou, Lihua Xie

Figure 1 for RobustSense: Defending Adversarial Attack for Secure Device-Free Human Activity Recognition
Figure 2 for RobustSense: Defending Adversarial Attack for Secure Device-Free Human Activity Recognition
Figure 3 for RobustSense: Defending Adversarial Attack for Secure Device-Free Human Activity Recognition
Figure 4 for RobustSense: Defending Adversarial Attack for Secure Device-Free Human Activity Recognition
Viaarxiv icon

Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain Adaptation

Jan 28, 2022
Changwei Xu, Jianfei Yang, Haoran Tang, Han Zou, Cheng Lu, Tianshuo Zhang

Figure 1 for Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon