Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhenxing Niu

Unlimited Neighborhood Interaction for Heterogeneous Trajectory Prediction


Aug 16, 2021
Fang Zheng, Le Wang, Sanping Zhou, Wei Tang, Zhenxing Niu, Nanning Zheng, Gang Hua

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Weakly Supervised Object Detection via Learning Bounding Box Adjusters


Aug 03, 2021
Bowen Dong, Zitong Huang, Yuelin Guo, Qilong Wang, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo

* ICCV 2021 (poster) 

  Access Paper or Ask Questions

Structure First Detail Next: Image Inpainting with Pyramid Generator


Jun 16, 2021
Shuyi Qu, Zhenxing Niu, Kaizhu Huang, Jianke Zhu, Matan Protter, Gadi Zimerman, Yinghui Xu

* ICCV'21 under review 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack and Defense in Deep Ranking


Jun 07, 2021
Mo Zhou, Le Wang, Zhenxing Niu, Qilin Zhang, Nanning Zheng, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Video Imprint


Jun 07, 2021
Zhanning Gao, Le Wang, Nebojsa Jojic, Zhenxing Niu, Nanning Zheng, Gang Hua

* IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 41(12), 3086-3099 (2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Edge-guided Learnable Bidirectional Attention Maps


Apr 25, 2021
Dongsheng Wang, Chaohao Xie, Shaohui Liu, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo

* 16 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SGCN:Sparse Graph Convolution Network for Pedestrian Trajectory Prediction


Apr 04, 2021
Liushuai Shi, Le Wang, Chengjiang Long, Sanping Zhou, Mo Zhou, Zhenxing Niu, Gang Hua

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Practical Relative Order Attack in Deep Ranking


Mar 20, 2021
Mo Zhou, Le Wang, Zhenxing Niu, Qilin Zhang, Yinghui Xu, Nanning Zheng, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Ranking Attack and Defense


Feb 26, 2020
Mo Zhou, Zhenxing Niu, Le Wang, Qilin Zhang, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Ladder Loss for Coherent Visual-Semantic Embedding


Nov 18, 2019
Mo Zhou, Zhenxing Niu, Le Wang, Zhanning Gao, Qilin Zhang, Gang Hua

* Accepted to AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Temporal Weighted Convolutional Neural Network for Action Recognition


Mar 19, 2018
Jinliang Zang, Le Wang, Ziyi Liu, Qilin Zhang, Zhenxing Niu, Gang Hua, Nanning Zheng

* 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), May 25-27, 2018, Rhodes, Greece 

  Access Paper or Ask Questions