Alert button
Picture for Yuxing Han

Yuxing Han

Alert button

Tsinghua University, China

Leveraging Compressed Frame Sizes For Ultra-Fast Video Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Yuxing Han, Yunan Ding, Chen Ye Gan, Jiangtao Wen

Figure 1 for Leveraging Compressed Frame Sizes For Ultra-Fast Video Classification
Figure 2 for Leveraging Compressed Frame Sizes For Ultra-Fast Video Classification
Figure 3 for Leveraging Compressed Frame Sizes For Ultra-Fast Video Classification
Figure 4 for Leveraging Compressed Frame Sizes For Ultra-Fast Video Classification
Viaarxiv icon

Evaluating Membership Inference Attacks and Defenses in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Gongxi Zhu, Donghao Li, Hanlin Gu, Yuxing Han, Yuan Yao, Lixin Fan, Qiang Yang

Viaarxiv icon

A Theoretical Analysis of Efficiency Constrained Utility-Privacy Bi-Objective Optimization in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Hanlin Gu, Xinyuan Zhao, Yuxing Han, Yan Kang, Lixin Fan, Qiang Yang

Viaarxiv icon

Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Shun Lei, Yixuan Zhou, Liyang Chen, Dan Luo, Zhiyong Wu, Xixin Wu, Shiyin Kang, Tao Jiang, Yahui Zhou, Yuxing Han, Helen Meng

Figure 1 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 2 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 3 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 4 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Viaarxiv icon

Judging a video by its bitstream cover

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Yuxing Han, Yunan Ding, Jiangtao Wen, Chen Ye Gan

Viaarxiv icon

Prompt-enhanced Hierarchical Transformer Elevating Cardiopulmonary Resuscitation Instruction via Temporal Action Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Yang Liu, Xiaoyun Zhong, Shiyao Zhai, Zhicheng Du, Zhenyuan Gao, Qiming Huang, Canyang Zhang, Bin Jiang, Vijay Kumar Pandey, Sanyang Han, Runming Wang, Yuxing Han, Peiwu Qin

Figure 1 for Prompt-enhanced Hierarchical Transformer Elevating Cardiopulmonary Resuscitation Instruction via Temporal Action Segmentation
Figure 2 for Prompt-enhanced Hierarchical Transformer Elevating Cardiopulmonary Resuscitation Instruction via Temporal Action Segmentation
Figure 3 for Prompt-enhanced Hierarchical Transformer Elevating Cardiopulmonary Resuscitation Instruction via Temporal Action Segmentation
Figure 4 for Prompt-enhanced Hierarchical Transformer Elevating Cardiopulmonary Resuscitation Instruction via Temporal Action Segmentation
Viaarxiv icon

Optimizing Privacy, Utility and Efficiency in Constrained Multi-Objective Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Yan Kang, Hanlin Gu, Xingxing Tang, Yuanqin He, Yuzhu Zhang, Jinnan He, Yuxing Han, Lixin Fan, Kai Chen, Qiang Yang

Figure 1 for Optimizing Privacy, Utility and Efficiency in Constrained Multi-Objective Federated Learning
Figure 2 for Optimizing Privacy, Utility and Efficiency in Constrained Multi-Objective Federated Learning
Figure 3 for Optimizing Privacy, Utility and Efficiency in Constrained Multi-Objective Federated Learning
Figure 4 for Optimizing Privacy, Utility and Efficiency in Constrained Multi-Objective Federated Learning
Viaarxiv icon

Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Yubin Hu, Yuze He, Yanghao Li, Jisheng Li, Yuxing Han, Jiangtao Wen, Yong-Jin Liu

Figure 1 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 2 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 3 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Figure 4 for Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos
Viaarxiv icon

Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2022
Lingrui Zhang, Yuxing Han, Qiong Wang, Wei Chen

Figure 1 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 2 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 3 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 4 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Viaarxiv icon

Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2022
Muhammad Hassan, Haifei Guan, Aikaterini Melliou, Yuqi Wang, Qianhui Sun, Sen Zeng, Wen Liang, Yiwei Zhang, Ziheng Zhang, Qiuyue Hu, Yang Liu, Shunkai Shi, Lin An, Shuyue Ma, Ijaz Gul, Muhammad Akmal Rahee, Zhou You, Canyang Zhang, Vijay Kumar Pandey, Yuxing Han, Yongbing Zhang, Ming Xu, Qiming Huang, Jiefu Tan, Qi Xing, Peiwu Qin, Dongmei Yu

Figure 1 for Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology
Figure 2 for Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology
Figure 3 for Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology
Figure 4 for Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology
Viaarxiv icon