Alert button
Picture for Yuanhong Xu

Yuanhong Xu

Alert button

Intra-Modal Proxy Learning for Zero-Shot Visual Categorization with CLIP

Oct 30, 2023
Qi Qian, Yuanhong Xu, Juhua Hu

Viaarxiv icon

mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality

Apr 27, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Guohai Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Yiyang Zhou, Junyang Wang, Anwen Hu, Pengcheng Shi, Yaya Shi, Chenliang Li, Yuanhong Xu, Hehong Chen, Junfeng Tian, Qian Qi, Ji Zhang, Fei Huang

Figure 1 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 2 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 3 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 4 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Viaarxiv icon

Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision

Apr 04, 2023
Junyang Wang, Yuanhong Xu, Juhua Hu, Ming Yan, Jitao Sang, Qi Qian

Figure 1 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 2 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 3 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 4 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Viaarxiv icon

mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video

Feb 01, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Yaya Shi, Jiabo Ye, Yuanhong Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Qi Qian, Wei Wang, Guohai Xu, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 2 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 3 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 4 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Viaarxiv icon

An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation

May 25, 2022
Ziquan Liu, Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin, Xiangyang Ji, Antoni B. Chan

Figure 1 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 2 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 3 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 4 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Viaarxiv icon

Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice

Nov 24, 2021
Ziquan Liu, Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Antoni Chan, Rong Jin

Figure 1 for Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice
Figure 2 for Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice
Figure 3 for Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice
Figure 4 for Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice
Viaarxiv icon

Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means

May 24, 2021
Qi Qian, Yuanhong Xu, Juhua Hu, Hao Li, Rong Jin

Figure 1 for Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Figure 2 for Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Figure 3 for Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Figure 4 for Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Viaarxiv icon

Towards Understanding Label Smoothing

Jun 20, 2020
Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin

Figure 1 for Towards Understanding Label Smoothing
Figure 2 for Towards Understanding Label Smoothing
Figure 3 for Towards Understanding Label Smoothing
Figure 4 for Towards Understanding Label Smoothing
Viaarxiv icon

Representation Learning with Fine-grained Patterns

May 19, 2020
Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin, Juhua Hu

Figure 1 for Representation Learning with Fine-grained Patterns
Figure 2 for Representation Learning with Fine-grained Patterns
Figure 3 for Representation Learning with Fine-grained Patterns
Figure 4 for Representation Learning with Fine-grained Patterns
Viaarxiv icon

Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction

Jul 06, 2018
Yuanhong Xu, Pei Dong, Junyu Dong, Lin Qi

Figure 1 for Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction
Figure 2 for Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction
Figure 3 for Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction
Figure 4 for Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction
Viaarxiv icon