Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Spherical Feature Transform for Deep Metric Learning

Aug 04, 2020
Yuke Zhu, Yan Bai, Yichen Wei

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Prime-Aware Adaptive Distillation

Aug 04, 2020
Youcai Zhang, Zhonghao Lan, Yuchen Dai, Fangao Zeng, Yan Bai, Jie Chang, Yichen Wei

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Multi-Dimension Pruning

May 18, 2020
Zechun Liu, Xiangyu Zhang, Zhiqiang Shen, Zhe Li, Yichen Wei, Kwang-Ting Cheng, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search

May 01, 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Data Uncertainty Learning in Face Recognition

Mar 25, 2020
Jie Chang, Zhonghao Lan, Changmao Cheng, Yichen Wei

* Accepted as poster by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balanced Alignment for Face Recognition: A Joint Learning Approach

Mar 23, 2020
Huawei Wei, Peng Lu, Yichen Wei

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Circle Loss: A Unified Perspective of Pair Similarity Optimization

Feb 25, 2020
Yifan Sun, Changmao Cheng, Yuhan Zhang, Chi Zhang, Liang Zheng, Zhongdao Wang, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Towards Stabilizing Batch Statistics in Backward Propagation of Batch Normalization

Jan 19, 2020
Junjie Yan, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Yichen Wei, Jian Sun

* Published in ICLR2020; code: https://github.com/megvii-model/MABN 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification with Viewpoint-aware Metric Learning

Oct 09, 2019
Ruihang Chu, Yifan Sun, Yadong Li, Zheng Liu, Chi Zhang, Yichen Wei

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

3D Dense Face Alignment via Graph Convolution Networks

Apr 11, 2019
Huawei Wei, Shuang Liang, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Single Path One-Shot Neural Architecture Search with Uniform Sampling

Apr 06, 2019
Zichao Guo, Xiangyu Zhang, Haoyuan Mu, Wen Heng, Zechun Liu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Re-Identification Supervised Texture Generation

Apr 06, 2019
Jian Wang, Yunshan Zhong, Yachun Li, Chi Zhang, Yichen Wei

* Accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation

Jan 08, 2019
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Integral Human Pose Regression

Sep 18, 2018
Xiao Sun, Bin Xiao, Fangyin Wei, Shuang Liang, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Simple Baselines for Human Pose Estimation and Tracking

Aug 21, 2018
Bin Xiao, Haiping Wu, Yichen Wei

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Networks for Object Detection

Jun 14, 2018
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Towards High Performance Video Object Detection for Mobiles

Apr 16, 2018
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Xingchi Zhu, Yichen Wei, Lu Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo Mask Augmented Object Detection

Mar 27, 2018
Xiangyun Zhao, Shuang Liang, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Learning Region Features for Object Detection

Mar 19, 2018
Jiayuan Gu, Han Hu, Liwei Wang, Yichen Wei, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Towards High Performance Video Object Detection

Nov 30, 2017
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection

Aug 18, 2017
Xizhou Zhu, Yujie Wang, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Compositional Human Pose Regression

Aug 02, 2017
Xiao Sun, Jiaxiang Shang, Shuang Liang, Yichen Wei

* Accepted by International Conference on Computer Vision (ICCV) 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Towards 3D Human Pose Estimation in the Wild: a Weakly-supervised Approach

Jul 30, 2017
Xingyi Zhou, Qixing Huang, Xiao Sun, Xiangyang Xue, Yichen Wei

* Accepted to ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Feature Flow for Video Recognition

Jun 05, 2017
Xizhou Zhu, Yuwen Xiong, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Deformable Convolutional Networks

Jun 05, 2017
Jifeng Dai, Haozhi Qi, Yuwen Xiong, Yi Li, Guodong Zhang, Han Hu, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Instance-aware Semantic Segmentation

Apr 10, 2017
Yi Li, Haozhi Qi, Jifeng Dai, Xiangyang Ji, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Kinematic Pose Regression

Sep 17, 2016
Xingyi Zhou, Xiao Sun, Wei Zhang, Shuang Liang, Yichen Wei

* ECCV Workshop on Geometry Meets Deep Learning, 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Attribute Recognition from Adaptive Parts

Jul 18, 2016
Luwei Yang, Ligen Zhu, Yichen Wei, Shuang Liang, Ping Tan

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Deep Hand Pose Estimation

Jun 22, 2016
Xingyi Zhou, Qingfu Wan, Wei Zhang, Xiangyang Xue, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions