Alert button
Picture for Xuying Meng

Xuying Meng

Alert button

Spectral-based Graph Neural Networks for Complementary Item Recommendation

Jan 11, 2024
Haitong Luo, Xuying Meng, Suhang Wang, Hanyun Cao, Weiyao Zhang, Yequan Wang, Yujun Zhang

Viaarxiv icon

Spectral-based Graph Neutral Networks for Complementary Item Recommendation

Jan 04, 2024
Haitong Luo, Xuying Meng, Suhang Wang, Hanyun Cao, Weiyao Zhang, Yequan Wang, Yujun Zhang

Viaarxiv icon

Self-supervised Multi-view Clustering in Computer Vision: A Survey

Sep 18, 2023
Jiatai Wang, Zhiwei Xu, Xuewen Yang, Hailong Li, Bo Li, Xuying Meng

Figure 1 for Self-supervised Multi-view Clustering in Computer Vision: A Survey
Figure 2 for Self-supervised Multi-view Clustering in Computer Vision: A Survey
Figure 3 for Self-supervised Multi-view Clustering in Computer Vision: A Survey
Figure 4 for Self-supervised Multi-view Clustering in Computer Vision: A Survey
Viaarxiv icon

FLM-101B: An Open LLM and How to Train It with $100K Budget

Sep 17, 2023
Xiang Li, Yiqun Yao, Xin Jiang, Xuezhi Fang, Xuying Meng, Siqi Fan, Peng Han, Jing Li, Li Du, Bowen Qin, Zheng Zhang, Aixin Sun, Yequan Wang

Figure 1 for FLM-101B: An Open LLM and How to Train It with $100K Budget
Figure 2 for FLM-101B: An Open LLM and How to Train It with $100K Budget
Figure 3 for FLM-101B: An Open LLM and How to Train It with $100K Budget
Figure 4 for FLM-101B: An Open LLM and How to Train It with $100K Budget
Viaarxiv icon

FreeLM: Fine-Tuning-Free Language Model

May 02, 2023
Xiang Li, Xin Jiang, Xuying Meng, Aixin Sun, Yequan Wang

Figure 1 for FreeLM: Fine-Tuning-Free Language Model
Figure 2 for FreeLM: Fine-Tuning-Free Language Model
Figure 3 for FreeLM: Fine-Tuning-Free Language Model
Figure 4 for FreeLM: Fine-Tuning-Free Language Model
Viaarxiv icon

NetGPT: Generative Pretrained Transformer for Network Traffic

Apr 19, 2023
Xuying Meng, Chungang Lin, Yequan Wang, Yujun Zhang

Figure 1 for NetGPT: Generative Pretrained Transformer for Network Traffic
Figure 2 for NetGPT: Generative Pretrained Transformer for Network Traffic
Figure 3 for NetGPT: Generative Pretrained Transformer for Network Traffic
Figure 4 for NetGPT: Generative Pretrained Transformer for Network Traffic
Viaarxiv icon

GCRE-GPT: A Generative Model for Comparative Relation Extraction

Mar 15, 2023
Yequan Wang, Hengran Zhang, Aixin Sun, Xuying Meng

Figure 1 for GCRE-GPT: A Generative Model for Comparative Relation Extraction
Figure 2 for GCRE-GPT: A Generative Model for Comparative Relation Extraction
Figure 3 for GCRE-GPT: A Generative Model for Comparative Relation Extraction
Figure 4 for GCRE-GPT: A Generative Model for Comparative Relation Extraction
Viaarxiv icon

PoKE: Prior Knowledge Enhanced Emotional Support Conversation with Latent Variable

Oct 23, 2022
Xiaohan Xu, Xuying Meng, Yequan Wang

Figure 1 for PoKE: Prior Knowledge Enhanced Emotional Support Conversation with Latent Variable
Figure 2 for PoKE: Prior Knowledge Enhanced Emotional Support Conversation with Latent Variable
Figure 3 for PoKE: Prior Knowledge Enhanced Emotional Support Conversation with Latent Variable
Figure 4 for PoKE: Prior Knowledge Enhanced Emotional Support Conversation with Latent Variable
Viaarxiv icon

Perplexity from PLM Is Unreliable for Evaluating Text Quality

Oct 12, 2022
Yequan Wang, Jiawen Deng, Aixin Sun, Xuying Meng

Figure 1 for Perplexity from PLM Is Unreliable for Evaluating Text Quality
Figure 2 for Perplexity from PLM Is Unreliable for Evaluating Text Quality
Figure 3 for Perplexity from PLM Is Unreliable for Evaluating Text Quality
Figure 4 for Perplexity from PLM Is Unreliable for Evaluating Text Quality
Viaarxiv icon