Alert button
Picture for Xin Du

Xin Du

Alert button

A Hierarchical Framework with Spatio-Temporal Consistency Learning for Emergence Detection in Complex Adaptive Systems

Jan 18, 2024
Siyuan Chen, Xin Du, Jiahai Wang

Viaarxiv icon

Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain

Aug 02, 2023
Wenlian Lu, Longbin Zeng, Xin Du, Wenyong Zhang, Shitong Xiang, Huarui Wang, Jiexiang Wang, Mingda Ji, Yubo Hou, Minglong Wang, Yuhao Liu, Zhongyu Chen, Qibao Zheng, Ningsheng Xu, Jianfeng Feng

Figure 1 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 2 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 3 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Figure 4 for Digital Twin Brain: a simulation and assimilation platform for whole human brain
Viaarxiv icon

Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications

May 12, 2023
Guoshun Nan, Zhichun Li, Jinli Zhai, Qimei Cui, Gong Chen, Xin Du, Xuefei Zhang, Xiaofeng Tao, Zhu Han, Tony Q. S. Quek

Figure 1 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 2 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 3 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 4 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Viaarxiv icon

Cross-Modal Retrieval for Motion and Text via MildTriple Loss

May 07, 2023
Sheng Yan, Haoqiang Wang, Xin Du, Mengyuan Liu, Hong Liu

Figure 1 for Cross-Modal Retrieval for Motion and Text via MildTriple Loss
Figure 2 for Cross-Modal Retrieval for Motion and Text via MildTriple Loss
Figure 3 for Cross-Modal Retrieval for Motion and Text via MildTriple Loss
Figure 4 for Cross-Modal Retrieval for Motion and Text via MildTriple Loss
Viaarxiv icon

Universal Adversarial Backdoor Attacks to Fool Vertical Federated Learning in Cloud-Edge Collaboration

Apr 22, 2023
Peng Chen, Xin Du, Zhihui Lu, Hongfeng Chai

Figure 1 for Universal Adversarial Backdoor Attacks to Fool Vertical Federated Learning in Cloud-Edge Collaboration
Figure 2 for Universal Adversarial Backdoor Attacks to Fool Vertical Federated Learning in Cloud-Edge Collaboration
Figure 3 for Universal Adversarial Backdoor Attacks to Fool Vertical Federated Learning in Cloud-Edge Collaboration
Figure 4 for Universal Adversarial Backdoor Attacks to Fool Vertical Federated Learning in Cloud-Edge Collaboration
Viaarxiv icon

ClassPruning: Speed Up Image Restoration Networks by Dynamic N:M Pruning

Nov 10, 2022
Yang Zhou, Yuda Song, Hui Qian, Xin Du

Figure 1 for ClassPruning: Speed Up Image Restoration Networks by Dynamic N:M Pruning
Figure 2 for ClassPruning: Speed Up Image Restoration Networks by Dynamic N:M Pruning
Figure 3 for ClassPruning: Speed Up Image Restoration Networks by Dynamic N:M Pruning
Figure 4 for ClassPruning: Speed Up Image Restoration Networks by Dynamic N:M Pruning
Viaarxiv icon

Modular Degradation Simulation and Restoration for Under-Display Camera

Sep 23, 2022
Yang Zhou, Yuda Song, Xin Du

Figure 1 for Modular Degradation Simulation and Restoration for Under-Display Camera
Figure 2 for Modular Degradation Simulation and Restoration for Under-Display Camera
Figure 3 for Modular Degradation Simulation and Restoration for Under-Display Camera
Figure 4 for Modular Degradation Simulation and Restoration for Under-Display Camera
Viaarxiv icon

Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks

Sep 23, 2022
Yuda Song, Yang Zhou, Hui Qian, Xin Du

Figure 1 for Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks
Figure 2 for Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks
Figure 3 for Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks
Figure 4 for Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks
Viaarxiv icon

FreSCo: Frequency-Domain Scan Context for LiDAR-based Place Recognition with Translation and Rotation Invariance

Jun 25, 2022
Yongzhi Fan, Xin Du, Jizhong Shen

Figure 1 for FreSCo: Frequency-Domain Scan Context for LiDAR-based Place Recognition with Translation and Rotation Invariance
Figure 2 for FreSCo: Frequency-Domain Scan Context for LiDAR-based Place Recognition with Translation and Rotation Invariance
Figure 3 for FreSCo: Frequency-Domain Scan Context for LiDAR-based Place Recognition with Translation and Rotation Invariance
Figure 4 for FreSCo: Frequency-Domain Scan Context for LiDAR-based Place Recognition with Translation and Rotation Invariance
Viaarxiv icon

Risk-Driven Design of Perception Systems

May 21, 2022
Anthony L. Corso, Sydney M. Katz, Craig Innes, Xin Du, Subramanian Ramamoorthy, Mykel J. Kochenderfer

Figure 1 for Risk-Driven Design of Perception Systems
Figure 2 for Risk-Driven Design of Perception Systems
Figure 3 for Risk-Driven Design of Perception Systems
Figure 4 for Risk-Driven Design of Perception Systems
Viaarxiv icon