Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaorui Liu

Decentralized Composite Optimization with Compression


Aug 12, 2021
Yao Li, Xiaorui Liu, Jiliang Tang, Ming Yan, Kun Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Graph Trend Networks for Recommendations


Aug 12, 2021
Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Wei Jin, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang, Qing Li


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Attacking Graph Neural Network and its Explanations


Aug 07, 2021
Wenqi Fan, Wei Jin, Xiaorui Liu, Han Xu, Xianfeng Tang, Suhang Wang, Qing Li, Jiliang Tang, Jianping Wang, Charu Aggarwal


  Access Paper or Ask Questions

Trustworthy AI: A Computational Perspective


Aug 02, 2021
Haochen Liu, Yiqi Wang, Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Shaili Jain, Yunhao Liu, Anil K. Jain, Jiliang Tang

* 55 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Imbalanced Adversarial Training with Reweighting


Jul 28, 2021
Wentao Wang, Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Bhavani Thuraisingham, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Elastic Graph Neural Networks


Jul 05, 2021
Xiaorui Liu, Wei Jin, Yao Ma, Yaxin Li, Hua Liu, Yiqi Wang, Ming Yan, Jiliang Tang

* ICML 2021 (International Conference on Machine Learning) 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Self-Supervised Learning for Graphs


Jun 15, 2021
Wei Jin, Xiaorui Liu, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Neil Shah, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Is Homophily a Necessity for Graph Neural Networks?


Jun 11, 2021
Yao Ma, Xiaorui Liu, Neil Shah, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Towards the Memorization Effect of Neural Networks in Adversarial Training


Jun 09, 2021
Han Xu, Xiaorui Liu, Wentao Wang, Wenbiao Ding, Zhongqin Wu, Zitao Liu, Anil Jain, Jiliang Tang

* Preprint, under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Feature Gating Networks


May 10, 2021
Wei Jin, Xiaorui Liu, Yao Ma, Tyler Derr, Charu Aggarwal, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

To be Robust or to be Fair: Towards Fairness in Adversarial Training


Oct 13, 2020
Han Xu, Xiaorui Liu, Yaxin Li, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified View on Graph Neural Networks as Graph Signal Denoising


Oct 05, 2020
Yao Ma, Xiaorui Liu, Tong Zhao, Yozen Liu, Jiliang Tang, Neil Shah


  Access Paper or Ask Questions

Yet Meta Learning Can Adapt Fast, It Can Also Break Easily


Sep 02, 2020
Han Xu, Yaxin Li, Xiaorui Liu, Hui Liu, Jiliang Tang

* Meta Learning Robustnss 

  Access Paper or Ask Questions

Linear Convergent Decentralized Optimization with Compression


Jul 01, 2020
Xiaorui Liu, Yao Li, Rongrong Wang, Jiliang Tang, Ming Yan


  Access Paper or Ask Questions

Graph Structure Learning for Robust Graph Neural Networks


May 21, 2020
Wei Jin, Yao Ma, Xiaorui Liu, Xianfeng Tang, Suhang Wang, Jiliang Tang

* Accepted by KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Double Residual Compression Algorithm for Efficient Distributed Learning


Oct 16, 2019
Xiaorui Liu, Yao Li, Jiliang Tang, Ming Yan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Adversarial Network Alignment


Feb 27, 2019
Tyler Derr, Hamid Karimi, Xiaorui Liu, Jiejun Xu, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Dialogue Systems: Recent Advances and New Frontiers


Jan 11, 2018
Hongshen Chen, Xiaorui Liu, Dawei Yin, Jiliang Tang

* 13 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1703.01008 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Fingertip in the Eye: A cascaded CNN pipeline for the real-time fingertip detection in egocentric videos


Nov 07, 2015
Xiaorui Liu, Yichao Huang, Xin Zhang, Lianwen Jin

* 5 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions