Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao-Yu Zhang

Action Shuffling for Weakly Supervised Temporal Localization


May 10, 2021
Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Changsheng Li, Xinchu Shi


  Access Paper or Ask Questions

A Glimpse of the Whole: Path Optimization Prototypical Network for Few-Shot Encrypted Traffic Classification


Oct 26, 2020
Wenhao Li, Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Feng Liu, Yunlin Ma, Zhaoxuan Li


  Access Paper or Ask Questions

On Deep Unsupervised Active Learning


Jul 28, 2020
Changsheng Li, Handong Ma, Zhao Kang, Ye Yuan, Xiao-Yu Zhang, Guoren Wang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdapNet: Adaptability Decomposing Encoder-Decoder Network for Weakly Supervised Action Recognition and Localization


Nov 27, 2019
Xiao-Yu Zhang, Changsheng Li, Haichao Shi, Xiaobin Zhu, Peng Li, Jing Dong


  Access Paper or Ask Questions

Learning Transferable Self-attentive Representations for Action Recognition in Untrimmed Videos with Weak Supervision


Feb 20, 2019
Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Changsheng Li, Kai Zheng, Xiaobin Zhu, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Calibration Network for Irregular Text Recognition


Dec 18, 2018
Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Zhen Lei, Xiao-Yu Zhang, Hanqing Lu

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronized Detection and Recovery of Steganographic Messages with Adversarial Learning


Apr 19, 2018
Haichao Shi, Xiao-Yu Zhang, Yaqi Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1703.00371 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions