Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Unsupervised Vehicle Re-identification with Progressive Adaptation

Jun 20, 2020
Jinjia Peng, Yang Wang, Huibing Wang, Zhao Zhang, Xianping Fu, Meng Wang

* Appearing at IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Feature and Dictionary Learning with Part-aware Model for Vehicle Re-identification

Mar 16, 2020
Huibing Wang, Jinjia Peng, Guangqi Jiang, Fengqiang Xu, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Attribute-guided Feature Learning Network for Vehicle Re-identification

Jan 12, 2020
Huibing Wang, Jinjia Peng, Dongyan Chen, Guangqi Jiang, Tongtong Zhao, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Eliminating cross-camera bias for vehicle re-identification

Dec 21, 2019
Jinjia Peng, Guangqi Jiang, Dongyan Chen, Tongtong Zhao, Huibing Wang, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-view Binary Learning for Image Clustering

Dec 11, 2019
Guangqi Jiang, Huibing Wang, Jinjia Peng, Dongyan Chen, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Cross Domain Knowledge Learning with Dual-branch Adversarial Network for Vehicle Re-identification

Apr 30, 2019
Jinjia Peng, Huibing Wang, Xianping Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.07868 

  Access Paper or Ask Questions

Co-regularized Multi-view Sparse Reconstruction Embedding for Dimension Reduction

Apr 01, 2019
Huibing Wang, Jinjia Peng, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Cross Domain Knowledge Transfer for Unsupervised Vehicle Re-identification

Mar 19, 2019
Jinjia Peng, Huibing Wang, Tongtong Zhao, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Mask-guided Style Transfer Network for Purifying Real Images

Mar 19, 2019
Tongtong Zhao, Yuxiao Yan, Jinjia Peng, Huibing Wang, Xianping Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.05820 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Weighted Multiview Metric Learning by Maximizing the Cross Correlations

Mar 19, 2019
Huibing Wang, Jinjia Peng, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Guiding Intelligent Surveillance System by learning-by-synthesis gaze estimation

Oct 08, 2018
Tongtong Zhao, Yuxiao Yan, Jinjia Peng, Zetian Mi, Xianping Fu

* Submit to the journal of Pattern Recognition Letters 

  Access Paper or Ask Questions