Alert button
Picture for Hongyang Yang

Hongyang Yang

Alert button

FinGPT: Instruction Tuning Benchmark for Open-Source Large Language Models in Financial Datasets

Oct 07, 2023
Neng Wang, Hongyang Yang, Christina Dan Wang

Figure 1 for FinGPT: Instruction Tuning Benchmark for Open-Source Large Language Models in Financial Datasets
Figure 2 for FinGPT: Instruction Tuning Benchmark for Open-Source Large Language Models in Financial Datasets
Figure 3 for FinGPT: Instruction Tuning Benchmark for Open-Source Large Language Models in Financial Datasets
Figure 4 for FinGPT: Instruction Tuning Benchmark for Open-Source Large Language Models in Financial Datasets
Viaarxiv icon

Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models

Oct 06, 2023
Boyu Zhang, Hongyang Yang, Tianyu Zhou, Ali Babar, Xiao-Yang Liu

Figure 1 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 2 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 3 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Figure 4 for Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models
Viaarxiv icon

Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models

Jun 22, 2023
Boyu Zhang, Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu

Figure 1 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 2 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 3 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Figure 4 for Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models
Viaarxiv icon

FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models

Jun 09, 2023
Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu, Christina Dan Wang

Figure 1 for FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models
Viaarxiv icon

Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning

Apr 25, 2023
Xiao-Yang Liu, Ziyi Xia, Hongyang Yang, Jiechao Gao, Daochen Zha, Ming Zhu, Christina Dan Wang, Zhaoran Wang, Jian Guo

Figure 1 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 2 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 3 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Figure 4 for Dynamic Datasets and Market Environments for Financial Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments for Data-Driven Deep Reinforcement Learning in Quantitative Finance

Dec 13, 2021
Xiao-Yang Liu, Jingyang Rui, Jiechao Gao, Liuqing Yang, Hongyang Yang, Zhaoran Wang, Christina Dan Wang, Jian Guo

Figure 1 for FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments for Data-Driven Deep Reinforcement Learning in Quantitative Finance
Figure 2 for FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments for Data-Driven Deep Reinforcement Learning in Quantitative Finance
Figure 3 for FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments for Data-Driven Deep Reinforcement Learning in Quantitative Finance
Figure 4 for FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments for Data-Driven Deep Reinforcement Learning in Quantitative Finance
Viaarxiv icon

FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance

Nov 07, 2021
Xiao-Yang Liu, Hongyang Yang, Jiechao Gao, Christina Dan Wang

Figure 1 for FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance
Figure 2 for FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance
Figure 3 for FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance
Figure 4 for FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance
Viaarxiv icon

FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance

Nov 19, 2020
Xiao-Yang Liu, Hongyang Yang, Qian Chen, Runjia Zhang, Liuqing Yang, Bowen Xiao, Christina Dan Wang

Figure 1 for FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance
Figure 2 for FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance
Figure 3 for FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance
Figure 4 for FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance
Viaarxiv icon

DP-LSTM: Differential Privacy-inspired LSTM for Stock Prediction Using Financial News

Dec 20, 2019
Xinyi Li, Yinchuan Li, Hongyang Yang, Liuqing Yang, Xiao-Yang Liu

Figure 1 for DP-LSTM: Differential Privacy-inspired LSTM for Stock Prediction Using Financial News
Figure 2 for DP-LSTM: Differential Privacy-inspired LSTM for Stock Prediction Using Financial News
Figure 3 for DP-LSTM: Differential Privacy-inspired LSTM for Stock Prediction Using Financial News
Figure 4 for DP-LSTM: Differential Privacy-inspired LSTM for Stock Prediction Using Financial News
Viaarxiv icon

Practical Deep Reinforcement Learning Approach for Stock Trading

Dec 02, 2018
Zhuoran Xiong, Xiao-Yang Liu, Shan Zhong, Hongyang Yang, Anwar Walid

Figure 1 for Practical Deep Reinforcement Learning Approach for Stock Trading
Figure 2 for Practical Deep Reinforcement Learning Approach for Stock Trading
Figure 3 for Practical Deep Reinforcement Learning Approach for Stock Trading
Figure 4 for Practical Deep Reinforcement Learning Approach for Stock Trading
Viaarxiv icon