Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Distributed Evolution Strategies for Black-box Stochastic Optimization


Apr 09, 2022
Xiaoyu He, Zibin Zheng, Chuan Chen, Yuren Zhou, Chuan Luo, Qingwei Lin


  Access Paper or Ask Questions

A Decentralized Federated Learning Framework via Committee Mechanism with Convergence Guarantee


Aug 01, 2021
Chunjiang Che, Xiaoli Li, Chuan Chen, Xiaoyu He, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Improved Breath Phase and Continuous Adventitious Sound Detection in Lung and Tracheal Sound Using Mixed Set Training and Domain Adaptation


Jul 09, 2021
Fu-Shun Hsu, Shang-Ran Huang, Chang-Fu Su, Chien-Wen Huang, Yuan-Ren Cheng, Chun-Chieh Chen, Chun-Yu Wu, Chung-Wei Chen, Yen-Chun Lai, Tang-Wei Cheng, Nian-Jhen Lin, Wan-Ling Tsai, Ching-Shiang Lu, Chuan Chen, Feipei Lai

* To be submitted, 31 pages, 6 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FedGL: Federated Graph Learning Framework with Global Self-Supervision


May 07, 2021
Chuan Chen, Weibo Hu, Ziyue Xu, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Completion via Few-shot Convolutional Sparse Coding


Dec 02, 2020
Zhebin Wu, Chuan Chen, Cong Liu, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems


May 09, 2020
Qiaoan Chen, Hao Gu, Lingling Yi, Yishi Lin, Peng He, Chuan Chen, Yangqiu Song

* 11 pages,8 figures,4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Blockchain-based Decentralized Federated Learning Framework with Committee Consensus


Apr 02, 2020
Yuzheng Li, Chuan Chen, Nan Liu, Huawei Huang, Zibin Zheng, Qiang Yan

* 7 pages, 4 figures and 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

A Flexible Framework for Large Graph Learning


Mar 21, 2020
Dalong Yang, Chuan Chen, Youhao Zheng, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

LoCEC: Local Community-based Edge Classification in Large Online Social Networks


Feb 11, 2020
Chonggang Song, Qian Lin, Guohui Ling, Zongyi Zhang, Hongzhao Chen, Jun Liao, Chuan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers


Oct 16, 2018
Kele Xu, Haibo Mi, Dawei Feng, Huaimin Wang, Chuan Chen, Zibin Zheng, Xu Lan

* Submitted to AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions