Alert button
Picture for Yulei Niu

Yulei Niu

Alert button

RAP: Retrieval-Augmented Planner for Adaptive Procedure Planning in Instructional Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Ali Zare, Yulei Niu, Hammad Ayyubi, Shih-fu Chang

Figure 1 for RAP: Retrieval-Augmented Planner for Adaptive Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 2 for RAP: Retrieval-Augmented Planner for Adaptive Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 3 for RAP: Retrieval-Augmented Planner for Adaptive Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 4 for RAP: Retrieval-Augmented Planner for Adaptive Procedure Planning in Instructional Videos
Viaarxiv icon

SCHEMA: State CHangEs MAtter for Procedure Planning in Instructional Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2024
Yulei Niu, Wenliang Guo, Long Chen, Xudong Lin, Shih-Fu Chang

Figure 1 for SCHEMA: State CHangEs MAtter for Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 2 for SCHEMA: State CHangEs MAtter for Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 3 for SCHEMA: State CHangEs MAtter for Procedure Planning in Instructional Videos
Figure 4 for SCHEMA: State CHangEs MAtter for Procedure Planning in Instructional Videos
Viaarxiv icon

Language Models are Causal Knowledge Extractors for Zero-shot Video Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2023
Hung-Ting Su, Yulei Niu, Xudong Lin, Winston H. Hsu, Shih-Fu Chang

Figure 1 for Language Models are Causal Knowledge Extractors for Zero-shot Video Question Answering
Figure 2 for Language Models are Causal Knowledge Extractors for Zero-shot Video Question Answering
Figure 3 for Language Models are Causal Knowledge Extractors for Zero-shot Video Question Answering
Figure 4 for Language Models are Causal Knowledge Extractors for Zero-shot Video Question Answering
Viaarxiv icon

DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Jiawei Ma, Yulei Niu, Jincheng Xu, Shiyuan Huang, Guangxing Han, Shih-Fu Chang

Figure 1 for DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection
Figure 2 for DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection
Figure 3 for DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection
Figure 4 for DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Debiased Fine-Tuning for Vision-language Models by Prompt Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2023
Beier Zhu, Yulei Niu, Saeil Lee, Minhoe Hur, Hanwang Zhang

Figure 1 for Debiased Fine-Tuning for Vision-language Models by Prompt Regularization
Figure 2 for Debiased Fine-Tuning for Vision-language Models by Prompt Regularization
Figure 3 for Debiased Fine-Tuning for Vision-language Models by Prompt Regularization
Figure 4 for Debiased Fine-Tuning for Vision-language Models by Prompt Regularization
Viaarxiv icon

In Defense of Structural Symbolic Representation for Video Event-Relation Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2023
Andrew Lu, Xudong Lin, Yulei Niu, Shih-Fu Chang

Figure 1 for In Defense of Structural Symbolic Representation for Video Event-Relation Prediction
Figure 2 for In Defense of Structural Symbolic Representation for Video Event-Relation Prediction
Figure 3 for In Defense of Structural Symbolic Representation for Video Event-Relation Prediction
Figure 4 for In Defense of Structural Symbolic Representation for Video Event-Relation Prediction
Viaarxiv icon

Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2022
Yulei Niu, Long Chen, Chang Zhou, Hanwang Zhang

Figure 1 for Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Figure 2 for Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Figure 3 for Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Figure 4 for Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Explicit Image Caption Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2022
Zhen Wang, Long Chen, Wenbo Ma, Guangxing Han, Yulei Niu, Jian Shao, Jun Xiao

Figure 1 for Explicit Image Caption Editing
Figure 2 for Explicit Image Caption Editing
Figure 3 for Explicit Image Caption Editing
Figure 4 for Explicit Image Caption Editing
Viaarxiv icon

On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2022
Xinting Hu, Yulei Niu, Chunyan Miao, Xian-Sheng Hua, Hanwang Zhang

Figure 1 for On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning
Figure 2 for On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning
Figure 3 for On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning
Figure 4 for On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Multimodal Event Graphs: Towards Event Centric Understanding of Multimodal World

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2022
Hammad A. Ayyubi, Christopher Thomas, Lovish Chum, Rahul Lokesh, Yulei Niu, Xudong Lin, Long Chen, Jaywon Koo, Sounak Ray, Shih-Fu Chang

Figure 1 for Multimodal Event Graphs: Towards Event Centric Understanding of Multimodal World
Figure 2 for Multimodal Event Graphs: Towards Event Centric Understanding of Multimodal World
Figure 3 for Multimodal Event Graphs: Towards Event Centric Understanding of Multimodal World
Figure 4 for Multimodal Event Graphs: Towards Event Centric Understanding of Multimodal World
Viaarxiv icon