Alert button
Picture for Yubo Fan

Yubo Fan

Alert button

Learning Site-specific Styles for Multi-institutional Unsupervised Cross-modality Domain Adaptation

Nov 22, 2023
Han Liu, Yubo Fan, Zhoubing Xu, Benoit M. Dawant, Ipek Oguz

Figure 1 for Learning Site-specific Styles for Multi-institutional Unsupervised Cross-modality Domain Adaptation
Figure 2 for Learning Site-specific Styles for Multi-institutional Unsupervised Cross-modality Domain Adaptation
Figure 3 for Learning Site-specific Styles for Multi-institutional Unsupervised Cross-modality Domain Adaptation
Figure 4 for Learning Site-specific Styles for Multi-institutional Unsupervised Cross-modality Domain Adaptation
Viaarxiv icon

MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator

Sep 15, 2023
Yanze Li, Feixing Chen, Jingqi Cao, Ruoqi Zhao, Xuan Yang, Xingbang Yang, Yubo Fan

Figure 1 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 2 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 3 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 4 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Viaarxiv icon

Nucleus-aware Self-supervised Pretraining Using Unpaired Image-to-image Translation for Histopathology Images

Sep 14, 2023
Zhiyun Song, Penghui Du, Junpeng Yan, Kailu Li, Jianzhong Shou, Maode Lai, Yubo Fan, Yan Xu

Figure 1 for Nucleus-aware Self-supervised Pretraining Using Unpaired Image-to-image Translation for Histopathology Images
Figure 2 for Nucleus-aware Self-supervised Pretraining Using Unpaired Image-to-image Translation for Histopathology Images
Figure 3 for Nucleus-aware Self-supervised Pretraining Using Unpaired Image-to-image Translation for Histopathology Images
Figure 4 for Nucleus-aware Self-supervised Pretraining Using Unpaired Image-to-image Translation for Histopathology Images
Viaarxiv icon

COLosSAL: A Benchmark for Cold-start Active Learning for 3D Medical Image Segmentation

Jul 22, 2023
Han Liu, Hao Li, Xing Yao, Yubo Fan, Dewei Hu, Benoit Dawant, Vishwesh Nath, Zhoubing Xu, Ipek Oguz

Figure 1 for COLosSAL: A Benchmark for Cold-start Active Learning for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for COLosSAL: A Benchmark for Cold-start Active Learning for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for COLosSAL: A Benchmark for Cold-start Active Learning for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

DRMC: A Generalist Model with Dynamic Routing for Multi-Center PET Image Synthesis

Jul 11, 2023
Zhiwen Yang, Yang Zhou, Hui Zhang, Bingzheng Wei, Yubo Fan, Yan Xu

Figure 1 for DRMC: A Generalist Model with Dynamic Routing for Multi-Center PET Image Synthesis
Figure 2 for DRMC: A Generalist Model with Dynamic Routing for Multi-Center PET Image Synthesis
Figure 3 for DRMC: A Generalist Model with Dynamic Routing for Multi-Center PET Image Synthesis
Figure 4 for DRMC: A Generalist Model with Dynamic Routing for Multi-Center PET Image Synthesis
Viaarxiv icon

Zero-shot Nuclei Detection via Visual-Language Pre-trained Models

Jun 30, 2023
Yongjian Wu, Yang Zhou, Jiya Saiyin, Bingzheng Wei, Maode Lai, Jianzhong Shou, Yubo Fan, Yan Xu

Figure 1 for Zero-shot Nuclei Detection via Visual-Language Pre-trained Models
Figure 2 for Zero-shot Nuclei Detection via Visual-Language Pre-trained Models
Figure 3 for Zero-shot Nuclei Detection via Visual-Language Pre-trained Models
Figure 4 for Zero-shot Nuclei Detection via Visual-Language Pre-trained Models
Viaarxiv icon

Cyclic Learning: Bridging Image-level Labels and Nuclei Instance Segmentation

Jun 05, 2023
Yang Zhou, Yongjian Wu, Zihua Wang, Bingzheng Wei, Maode Lai, Jianzhong Shou, Yubo Fan, Yan Xu

Figure 1 for Cyclic Learning: Bridging Image-level Labels and Nuclei Instance Segmentation
Figure 2 for Cyclic Learning: Bridging Image-level Labels and Nuclei Instance Segmentation
Figure 3 for Cyclic Learning: Bridging Image-level Labels and Nuclei Instance Segmentation
Figure 4 for Cyclic Learning: Bridging Image-level Labels and Nuclei Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Adaptive Contrastive Learning with Dynamic Correlation for Multi-Phase Organ Segmentation

Oct 16, 2022
Ho Hin Lee, Yucheng Tang, Han Liu, Yubo Fan, Leon Y. Cai, Qi Yang, Xin Yu, Shunxing Bao, Yuankai Huo, Bennett A. Landman

Figure 1 for Adaptive Contrastive Learning with Dynamic Correlation for Multi-Phase Organ Segmentation
Figure 2 for Adaptive Contrastive Learning with Dynamic Correlation for Multi-Phase Organ Segmentation
Figure 3 for Adaptive Contrastive Learning with Dynamic Correlation for Multi-Phase Organ Segmentation
Figure 4 for Adaptive Contrastive Learning with Dynamic Correlation for Multi-Phase Organ Segmentation
Viaarxiv icon

Enhancing Data Diversity for Self-training Based Unsupervised Cross-modality Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation

Sep 23, 2022
Han Liu, Yubo Fan, Benoit M. Dawant

Figure 1 for Enhancing Data Diversity for Self-training Based Unsupervised Cross-modality Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation
Figure 2 for Enhancing Data Diversity for Self-training Based Unsupervised Cross-modality Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation
Figure 3 for Enhancing Data Diversity for Self-training Based Unsupervised Cross-modality Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation
Viaarxiv icon