Picture for Yanghe Feng

Yanghe Feng

A Simple Yet Effective Strategy to Robustify the Meta Learning Paradigm

Add code
Oct 01, 2023
Qi Wang, Yiqin Lv, Yanghe Feng, Zheng Xie, Jincai Huang

Figure 1 for A Simple Yet Effective Strategy to Robustify the Meta Learning Paradigm
Figure 2 for A Simple Yet Effective Strategy to Robustify the Meta Learning Paradigm
Figure 3 for A Simple Yet Effective Strategy to Robustify the Meta Learning Paradigm
Figure 4 for A Simple Yet Effective Strategy to Robustify the Meta Learning Paradigm
Viaarxiv icon

Large-scale Generative Simulation Artificial Intelligence: the Next Hotspot in Generative AI

Add code
Aug 03, 2023
Qi Wang, Yanghe Feng, Jincai Huang, Yiqin Lv, Zheng Xie, Xiaoshan Gao

Figure 1 for Large-scale Generative Simulation Artificial Intelligence: the Next Hotspot in Generative AI
Viaarxiv icon

FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases

Add code
Feb 28, 2023
Chong Fu, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Ting Wang, Peng Lin, Yanghe Feng, Jianwei Yin

Figure 1 for FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases
Figure 2 for FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases
Figure 3 for FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases
Figure 4 for FreeEagle: Detecting Complex Neural Trojans in Data-Free Cases
Viaarxiv icon

TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy

Add code
Feb 12, 2023
Lujia Shen, Xuhong Zhang, Shouling Ji, Yuwen Pu, Chunpeng Ge, Xing Yang, Yanghe Feng

Figure 1 for TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy
Figure 2 for TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy
Figure 3 for TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy
Figure 4 for TextDefense: Adversarial Text Detection based on Word Importance Entropy
Viaarxiv icon

Boosting Binary Neural Networks via Dynamic Thresholds Learning

Add code
Nov 04, 2022
Jiehua Zhang, Xueyang Zhang, Zhuo Su, Zitong Yu, Yanghe Feng, Xin Lu, Matti Pietikäinen, Li Liu

Figure 1 for Boosting Binary Neural Networks via Dynamic Thresholds Learning
Figure 2 for Boosting Binary Neural Networks via Dynamic Thresholds Learning
Figure 3 for Boosting Binary Neural Networks via Dynamic Thresholds Learning
Figure 4 for Boosting Binary Neural Networks via Dynamic Thresholds Learning
Viaarxiv icon

Multi-label Classification with High-rank and High-order Label Correlations

Add code
Jul 09, 2022
Chongjie Si, Yuheng Jia, Ran Wang, Min-Ling Zhang, Yanghe Feng, Qu Chongxiao

Figure 1 for Multi-label Classification with High-rank and High-order Label Correlations
Figure 2 for Multi-label Classification with High-rank and High-order Label Correlations
Figure 3 for Multi-label Classification with High-rank and High-order Label Correlations
Figure 4 for Multi-label Classification with High-rank and High-order Label Correlations
Viaarxiv icon

PTR-PPO: Proximal Policy Optimization with Prioritized Trajectory Replay

Add code
Dec 08, 2021
Xingxing Liang, Yang Ma, Yanghe Feng, Zhong Liu

Figure 1 for PTR-PPO: Proximal Policy Optimization with Prioritized Trajectory Replay
Figure 2 for PTR-PPO: Proximal Policy Optimization with Prioritized Trajectory Replay
Figure 3 for PTR-PPO: Proximal Policy Optimization with Prioritized Trajectory Replay
Figure 4 for PTR-PPO: Proximal Policy Optimization with Prioritized Trajectory Replay
Viaarxiv icon

Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds

Add code
Oct 08, 2021
Jiehua Zhang, Zhuo Su, Yanghe Feng, Xin Lu, Matti Pietikäinen, Li Liu

Figure 1 for Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds
Figure 2 for Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds
Figure 3 for Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds
Figure 4 for Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds
Viaarxiv icon

Federated Submodel Averaging

Add code
Sep 28, 2021
Yucheng Ding, Chaoyue Niu, Fan Wu, Shaojie Tang, Chengfei Lv, Yanghe Feng, Guihai Chen

Figure 1 for Federated Submodel Averaging
Figure 2 for Federated Submodel Averaging
Figure 3 for Federated Submodel Averaging
Figure 4 for Federated Submodel Averaging
Viaarxiv icon

HpGAN: Sequence Search with Generative Adversarial Networks

Add code
Dec 10, 2020
Mingxing Zhang, Zhengchun Zhou, Lanping Li, Zilong Liu, Meng Yang, Yanghe Feng

Figure 1 for HpGAN: Sequence Search with Generative Adversarial Networks
Figure 2 for HpGAN: Sequence Search with Generative Adversarial Networks
Figure 3 for HpGAN: Sequence Search with Generative Adversarial Networks
Figure 4 for HpGAN: Sequence Search with Generative Adversarial Networks
Viaarxiv icon