Alert button
Picture for Xinxing Yang

Xinxing Yang

Alert button

Equal contributor

The Graph Convolutional Network with Multi-representation Alignment for Drug Synergy Prediction

Nov 27, 2023
Xinxing Yang, Genke Yang, Jian Chu

Viaarxiv icon

GraphCL-DTA: a graph contrastive learning with molecular semantics for drug-target binding affinity prediction

Jul 18, 2023
Xinxing Yang, Genke Yang, Jian Chu

Figure 1 for GraphCL-DTA: a graph contrastive learning with molecular semantics for drug-target binding affinity prediction
Figure 2 for GraphCL-DTA: a graph contrastive learning with molecular semantics for drug-target binding affinity prediction
Figure 3 for GraphCL-DTA: a graph contrastive learning with molecular semantics for drug-target binding affinity prediction
Figure 4 for GraphCL-DTA: a graph contrastive learning with molecular semantics for drug-target binding affinity prediction
Viaarxiv icon

ALT: An Automatic System for Long Tail Scenario Modeling

May 19, 2023
Ya-Lin Zhang, Jun Zhou, Yankun Ren, Yue Zhang, Xinxing Yang, Meng Li, Qitao Shi, Longfei Li

Figure 1 for ALT: An Automatic System for Long Tail Scenario Modeling
Figure 2 for ALT: An Automatic System for Long Tail Scenario Modeling
Figure 3 for ALT: An Automatic System for Long Tail Scenario Modeling
Figure 4 for ALT: An Automatic System for Long Tail Scenario Modeling
Viaarxiv icon

DCMT: A Direct Entire-Space Causal Multi-Task Framework for Post-Click Conversion Estimation

Feb 13, 2023
Feng Zhu, Mingjie Zhong, Xinxing Yang, Longfei Li, Lu Yu, Tiehua Zhang, Jun Zhou, Chaochao Chen, Fei Wu, Guanfeng Liu, Yan Wang

Figure 1 for DCMT: A Direct Entire-Space Causal Multi-Task Framework for Post-Click Conversion Estimation
Figure 2 for DCMT: A Direct Entire-Space Causal Multi-Task Framework for Post-Click Conversion Estimation
Figure 3 for DCMT: A Direct Entire-Space Causal Multi-Task Framework for Post-Click Conversion Estimation
Figure 4 for DCMT: A Direct Entire-Space Causal Multi-Task Framework for Post-Click Conversion Estimation
Viaarxiv icon

Self-supervised Learning for Label Sparsity in Computational Drug Repositioning

Jun 01, 2022
Xinxing Yang, Genke Yang, Jian Chu

Figure 1 for Self-supervised Learning for Label Sparsity in Computational Drug Repositioning
Figure 2 for Self-supervised Learning for Label Sparsity in Computational Drug Repositioning
Figure 3 for Self-supervised Learning for Label Sparsity in Computational Drug Repositioning
Figure 4 for Self-supervised Learning for Label Sparsity in Computational Drug Repositioning
Viaarxiv icon

The Computational Drug Repositioning without Negative Sampling

Nov 29, 2021
Xinxing Yang, Genke Yang, Jian Chu

Figure 1 for The Computational Drug Repositioning without Negative Sampling
Figure 2 for The Computational Drug Repositioning without Negative Sampling
Figure 3 for The Computational Drug Repositioning without Negative Sampling
Figure 4 for The Computational Drug Repositioning without Negative Sampling
Viaarxiv icon

The Neural Metric Factorization for Computational Drug Repositioning

Oct 08, 2021
Xinxing Yang, Genke Yangand Jian Chu

Figure 1 for The Neural Metric Factorization for Computational Drug Repositioning
Figure 2 for The Neural Metric Factorization for Computational Drug Repositioning
Figure 3 for The Neural Metric Factorization for Computational Drug Repositioning
Figure 4 for The Neural Metric Factorization for Computational Drug Repositioning
Viaarxiv icon

Hybrid Attentional Memory Network for Computational drug repositioning

Jun 12, 2020
Jieyue He, Xinxing Yang, Zhuo Gong, lbrahim Zamit

Figure 1 for Hybrid Attentional Memory Network for Computational drug repositioning
Figure 2 for Hybrid Attentional Memory Network for Computational drug repositioning
Figure 3 for Hybrid Attentional Memory Network for Computational drug repositioning
Figure 4 for Hybrid Attentional Memory Network for Computational drug repositioning
Viaarxiv icon

InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance

Mar 12, 2020
Cen Chen, Chen Liang, Jianbin Lin, Li Wang, Ziqi Liu, Xinxing Yang, Xiukun Wang, Jun Zhou, Yang Shuang, Yuan Qi

Figure 1 for InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance
Figure 2 for InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance
Figure 3 for InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance
Figure 4 for InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance
Viaarxiv icon