Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tin Lun Lam

Abnormal Occupancy Grid Map Recognition using Attention Network


Oct 18, 2021
Fuqin Deng, Hua Feng, Mingjian Liang, Qi Feng, Ningbo Yi, Yong Yang, Yuan Gao, Junfeng Chen, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

FEANet: Feature-Enhanced Attention Network for RGB-Thermal Real-time Semantic Segmentation


Oct 18, 2021
Fuqin Deng, Hua Feng, Mingjian Liang, Hongmin Wang, Yong Yang, Yuan Gao, Junfeng Chen, Junjie Hu, Xiyue Guo, Tin Lun Lam

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AB-Mapper: Attention and BicNet Based Multi-agent Path Finding for Dynamic Crowded Environment


Oct 02, 2021
Huifeng Guan, Yuan Gao, Min Zhao, Yong Yang, Fuqin Deng, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

Meta Reinforcement Learning Based Sensor Scanning in 3D Uncertain Environments for Heterogeneous Multi-Robot Systems


Sep 28, 2021
Junfeng Chen, Yuan Gao, Junjie Hu, Fuqin Deng, Tin Lun Lam

* 6 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution


Sep 10, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

AgreementLearning: An End-to-End Framework for Learning with Multiple Annotators without Groundtruth


Sep 08, 2021
Chongyang Wang, Yuan Gao, Chenyou Fan, Junjie Hu, Tin Lun Lam, Nicholas D. Lane, Nadia Bianchi-Berthouze

* Submitted to AAAI'22 

  Access Paper or Ask Questions

AcousticFusion: Fusing Sound Source Localization to Visual SLAM in Dynamic Environments


Aug 03, 2021
Tianwei Zhang, Huayan Zhang, Xiaofei Li, Junfeng Chen, Tin Lun Lam, Sethu Vijayakumar

* Accepted by IROS-2021 

  Access Paper or Ask Questions

PoseFusion2: Simultaneous Background Reconstruction and Human Shape Recovery in Real-time


Aug 02, 2021
Huayan Zhang, Tianwei Zhang, Tin Lun Lam, Sethu Vijayakumar

* Accepted by IROS-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition


Aug 01, 2021
Bo Miao, Liguang Zhou, Ajmal Mian, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

* Accepted by IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition


Aug 01, 2021
Liguang Zhou, Jun Cen, Xingchao Wang, Zhenglong Sun, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

* IROS2021 
* 8 pages, 5 figures, conference, Accepted by IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Light-Weight Depth Estimation Via Knowledge Distillation


May 13, 2021
Junjie Hu, Chenyou Fan, Hualie Jiang, Xiyue Guo, Xiangyong Lu, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting


Mar 31, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training


Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Histogram Based Graph Matching for Real-Time Multi-Robot Global Localization in Large Scale Environment


Oct 19, 2020
Xiyue Guo, Junjie Hu, Junfeng Chen, Fuqin Deng, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions