Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liguang Zhou

View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution


Sep 10, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition


Aug 01, 2021
Bo Miao, Liguang Zhou, Ajmal Mian, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

* Accepted by IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition


Aug 01, 2021
Liguang Zhou, Jun Cen, Xingchao Wang, Zhenglong Sun, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

* IROS2021 
* 8 pages, 5 figures, conference, Accepted by IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting


Mar 31, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training


Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions