Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sha Li

Eider: Evidence-enhanced Document-level Relation Extraction


Jun 16, 2021
Yiqing Xie, Jiaming Shen, Sha Li, Yuning Mao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

Future is not One-dimensional: Graph Modeling based Complex Event Schema Induction for Event Prediction


Apr 15, 2021
Manling Li, Sha Li, Zhenhailong Wang, Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Heng Ji, Jiawei Han, Clare Voss


  Access Paper or Ask Questions

Document-Level Event Argument Extraction by Conditional Generation


Apr 13, 2021
Sha Li, Heng Ji, Jiawei Han

* 11 pages. Accepted to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Learning on Social Networks with Multi-Modal Graph Edge Variational Autoencoders


Nov 04, 2019
Carl Yang, Jieyu Zhang, Haonan Wang, Sha Li, Myungwan Kim, Matt Walker, Yiou Xiao, Jiawei Han

* To appear in WSDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories


Oct 16, 2019
Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to ICDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions