Alert button
Picture for Jianwei Li

Jianwei Li

Alert button

FP8-BERT: Post-Training Quantization for Transformer

Dec 12, 2023
Jianwei Li, Tianchi Zhang, Ian En-Hsu Yen, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

Beyond Gradient and Priors in Privacy Attacks: Leveraging Pooler Layer Inputs of Language Models in Federated Learning

Dec 10, 2023
Jianwei Li, Sheng Liu, Qi Lei

Viaarxiv icon

Towards Robust Pruning: An Adaptive Knowledge-Retention Pruning Strategy for Language Models

Oct 19, 2023
Jianwei Li, Qi Lei, Wei Cheng, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

Breaking through Deterministic Barriers: Randomized Pruning Mask Generation and Selection

Oct 19, 2023
Jianwei Li, Weizhi Gao, Qi Lei, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns

Oct 11, 2023
Deli Yu, Teng Xi, Jianwei Li, Baopu Li, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 2 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 3 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 4 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Viaarxiv icon

A Badminton Recognition and Tracking System Based on Context Multi-feature Fusion

Jun 26, 2023
Xinyu Wang, Jianwei Li

Figure 1 for A Badminton Recognition and Tracking System Based on Context Multi-feature Fusion
Figure 2 for A Badminton Recognition and Tracking System Based on Context Multi-feature Fusion
Figure 3 for A Badminton Recognition and Tracking System Based on Context Multi-feature Fusion
Figure 4 for A Badminton Recognition and Tracking System Based on Context Multi-feature Fusion
Viaarxiv icon

TaiChi Action Capture and Performance Analysis with Multi-view RGB Cameras

Jun 26, 2023
Jianwei Li, Siyu Mo, Yanfei Shen

Figure 1 for TaiChi Action Capture and Performance Analysis with Multi-view RGB Cameras
Figure 2 for TaiChi Action Capture and Performance Analysis with Multi-view RGB Cameras
Figure 3 for TaiChi Action Capture and Performance Analysis with Multi-view RGB Cameras
Figure 4 for TaiChi Action Capture and Performance Analysis with Multi-view RGB Cameras
Viaarxiv icon

Learning Motion-Robust Remote Photoplethysmography through Arbitrary Resolution Videos

Dec 02, 2022
Jianwei Li, Zitong Yu, Jingang Shi

Figure 1 for Learning Motion-Robust Remote Photoplethysmography through Arbitrary Resolution Videos
Figure 2 for Learning Motion-Robust Remote Photoplethysmography through Arbitrary Resolution Videos
Figure 3 for Learning Motion-Robust Remote Photoplethysmography through Arbitrary Resolution Videos
Figure 4 for Learning Motion-Robust Remote Photoplethysmography through Arbitrary Resolution Videos
Viaarxiv icon

Machine Learning and Deep Learning for Fixed-Text Keystroke Dynamics

Jul 01, 2021
Han-Chih Chang, Jianwei Li, Ching-Seh Wu, Mark Stamp

Figure 1 for Machine Learning and Deep Learning for Fixed-Text Keystroke Dynamics
Figure 2 for Machine Learning and Deep Learning for Fixed-Text Keystroke Dynamics
Figure 3 for Machine Learning and Deep Learning for Fixed-Text Keystroke Dynamics
Figure 4 for Machine Learning and Deep Learning for Fixed-Text Keystroke Dynamics
Viaarxiv icon