Single upper limb pose estimation method based on improved stacked hourglass network

Apr 16, 2020
Gang Peng, Yuezhi Zheng, Jianfeng Li, Jin Yang, Zhonghua Deng


  Access Model/Code and Paper
Occlusion Aware Unsupervised Learning of Optical Flow From Video

Mar 04, 2020
Jianfeng Li, Junqiao Zhao, Tiantian Feng, Chen Ye, Lu Xiong

* 6 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Vehicle Traffic Driven Camera Placement for Better Metropolis Security Surveillance

Aug 20, 2018
Yihui He, Xiaobo Ma, Xiapu Luo, Jianfeng Li, Mengchen Zhao, Bo An, Xiaohong Guan

* IEEE Intelligent Systems 

  Access Model/Code and Paper
Multilevel Wavelet Decomposition Network for Interpretable Time Series Analysis

Jun 23, 2018
Jingyuan Wang, Ze Wang, Jianfeng Li, Junjie Wu


  Access Model/Code and Paper
LSTM Neural Reordering Feature for Statistical Machine Translation

Jun 16, 2016
Yiming Cui, Shijin Wang, Jianfeng Li

* 6 pages, accepted by NAACL2016 short paper 

  Access Model/Code and Paper