Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huaying Hao

ROSE: A Retinal OCT-Angiography Vessel Segmentation Dataset and New Model


Jul 10, 2020
Yuhui Ma, Huaying Hao, Huazhu Fu, Jiong Zhang, Jianlong Yang, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yitian Zhao

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences


Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

CE-Net: Context Encoder Network for 2D Medical Image Segmentation


Mar 07, 2019
Zaiwang Gu, Jun Cheng, Huazhu Fu, Kang Zhou, Huaying Hao, Yitian Zhao, Tianyang Zhang, Shenghua Gao, Jiang Liu

* accepted by IEEE transcations on medical imaging, (TMI) 

  Access Paper or Ask Questions