Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Sparse-based Domain Adaptation Network for OCTA Image Super-Resolution Reconstruction


Jul 25, 2022
Huaying Hao, Cong Xu, Dan Zhang, Qifeng Yan, Jiong Zhang, Yue Liu, Yitian Zhao

Add code

* Accepted by IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ROSE: A Retinal OCT-Angiography Vessel Segmentation Dataset and New Model


Jul 10, 2020
Yuhui Ma, Huaying Hao, Huazhu Fu, Jiong Zhang, Jianlong Yang, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yitian Zhao

Add code

* 10 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences


Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

Add code

* Accepted to MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CE-Net: Context Encoder Network for 2D Medical Image Segmentation


Mar 07, 2019
Zaiwang Gu, Jun Cheng, Huazhu Fu, Kang Zhou, Huaying Hao, Yitian Zhao, Tianyang Zhang, Shenghua Gao, Jiang Liu

Add code

* accepted by IEEE transcations on medical imaging, (TMI) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email