Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chengxi Li

Chengxi Li

Zhejiang University

Keypoint-Based Bimanual Shaping of Deformable Linear Objects under Environmental Constraints using Hierarchical Action Planning


Oct 18, 2021
Shengzeng Huo, Anqing Duan, Chengxi Li, Peng Zhou, Wanyu Ma, David Navarro-Alarcon


  Access Paper or Ask Questions

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

  Access Paper or Ask Questions

Driver-centric Risk Object Identification


Jun 24, 2021
Chengxi Li, Stanley H. Chan, Yi-Ting Chen

* Submitted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Singing Voice Synthesis via Shallow Diffusion Mechanism


May 30, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* acoustic model, singing voice synthesis, text to speech, diffusion model, shallow diffusion 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Diffusion Acoustic Model for Singing Voice Synthesis


May 06, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* Acoustic Model; Shallow Diffusion Mechanism 

  Access Paper or Ask Questions

3M: Multi-style image caption generation using Multi-modality features under Multi-UPDOWN model


Mar 20, 2021
Chengxi Li, Brent Harrison

* To be published at FLAIRS-34 

  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Federated Learning via Mutual Knowledge Transfer


Dec 24, 2020
Chengxi Li, Gang Li, Pramod K. Varshney

* Currently under review 

  Access Paper or Ask Questions

Matching Text with Deep Mutual Information Estimation


Mar 09, 2020
Xixi Zhou, Chengxi Li, Jiajun Bu, Chengwei Yao, Keyue Shi, Zhi Yu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Who Make Drivers Stop? Towards Driver-centric Risk Assessment: Risk Object Identification via Causal Inference


Mar 05, 2020
Chengxi Li, Stanley H. Chan, Yi-Ting Chen


  Access Paper or Ask Questions

Filling Conversation Ellipsis for Better Social Dialog Understanding


Nov 25, 2019
Xiyuan Zhang, Chengxi Li, Dian Yu, Samuel Davidson, Zhou Yu

* Accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning 3D-aware Egocentric Spatial-Temporal Interaction via Graph Convolutional Networks


Sep 23, 2019
Chengxi Li, Yue Meng, Stanley H. Chan, Yi-Ting Chen


  Access Paper or Ask Questions