Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yichao Wu

Robust Face Anti-Spoofing with Dual Probabilistic Modeling


Apr 27, 2022
Yuanhan Zhang, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu


  Access Paper or Ask Questions

CoupleFace: Relation Matters for Face Recognition Distillation


Apr 12, 2022
Jiaheng Liu, Haoyu Qin, Yichao Wu, Jinyang Guo, Ding Liang, Ke Xu


  Access Paper or Ask Questions

PseCo: Pseudo Labeling and Consistency Training for Semi-Supervised Object Detection


Mar 30, 2022
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation for Object Detection via Rank Mimicking and Prediction-guided Feature Imitation


Dec 09, 2021
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang

* Accepted by AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

One to Transfer All: A Universal Transfer Framework for Vision Foundation Model with Few Data


Nov 24, 2021
Yujie Wang, Junqin Huang, Mengya Gao, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Ding Liang, Junjie Yan

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Inter-class Discrepancy Alignment for Face Recognition


Mar 02, 2021
Jiaheng Liu, Yudong Wu, Yichao Wu, Zhenmao Li, Chen Ken, Ding Liang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

LAW: Learning to Auto Weight


May 27, 2019
Zhenmao Li, Yichao Wu, Ken Chen, Yudong WU, Shunfeng Zhou, Jiaheng Liu, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization


Apr 19, 2019
Xiao Jin, Baoyun Peng, Yichao Wu, Yu Liu, Jiaheng Liu, Ding Liang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Multi-path Neural Network


Apr 07, 2019
Yingcheng Su, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Tian Su, Ding Liang, Jiaheng Liu, Dixin Zheng, Yingxu Wang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Correlation Congruence for Knowledge Distillation


Apr 03, 2019
Baoyun Peng, Xiao Jin, Jiaheng Liu, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Yu Liu, Dongsheng Li, Zhaoning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Nonparametric Independence Screening via Favored Smoothing Bandwidth


Nov 28, 2017
Yang Feng, Yichao Wu, Leonard Stefanski

* Journal of Statistical Planning and Inference Volume 197, December 2018, Pages 1-14 
* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

High-dimensional variable selection for Cox's proportional hazards model


May 19, 2010
Jianqing Fan, Yang Feng, Yichao Wu

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ultrahigh dimensional variable selection: beyond the linear model


Dec 17, 2008
Jianqing Fan, Richard Samworth, Yichao Wu

* 32 pages 

  Access Paper or Ask Questions